Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelise teaduskoostöö arendamine ning Eesti teaduse esindamine on tegevusülesandena sätestatud Eesti Teaduste Akadeemia seaduses ja põhikirjas ning täpsemalt lahti mõtestatud akadeemia arengukavas ja iga-aastases tegevuskavas.

Akadeemia tegevussuunad rahvusvahelises ulatuses on järgmised:

  • koostöö rahvusvaheliste teadusorganisatsioonidega ja teadussuundade erialaliitudega;
  • tegevus Euroopa Liidu institutsioonides, programmides, projektides (näit mobiilsuskeskuste võrgustik EURAXESS);
  • Euroopa teadusruumi idee arendamine ja NATO teadusprogrammidesse lülitumine;
  • kahepoolne koostöö teiste riikide akadeemiate ja teadusinstitutsioonidega (sh akadeemiline teadlasvahetus, teaduskoostööprojektid);
  • ühised teadusüritused, sh Läänemeremaade traditsioonilised konverentsid – Balti vaimse koostöö konverentsid.

Rahvusvahelise koostöö kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee