Rahvusvahelised organisatsioonid

Eesti teaduste akadeemia esindab Eesti teadust ja teadlasi järgmistes Euroopa ja ülemaailmsetes teadusorganisatsioonides:

Akadeemiate koostöökogu

Asutati 1993. aastal akadeemiate ülemaailmse võrgustikuna. Praegu kuulub sinna enam kui 140 rahvuslikku ja regionaalset akadeemiat. Selle organisatsiooni eesmärk on koostöös liikmesorganisatsioonidega nõustada laia avalikkust ja pakkuda tuge mitmesugustele otsustuskogudele
globaalprobleemide teaduslikes aspektides. IAP liikmeteks on üle 30 000 juhtiva teadlase, inseneri ja tervishoiutöötaja enam kui 100 riigis.

Euroopa akadeemiate teadusnõukogu

2001. aastal asutatud teadusnõukogu moodustavad Euroopa riikide teaduste akadeemiate määratud individuaalliikmed. Eesti liitus selle
organisatsiooniga 2004. aastal.

Nõukoja keskne eesmärk on suunata akadeemiate ühendatud kompetentsus Euroopa Liidu tipporganite ja -poliitikute nõustamiseks teaduslikku ekspertiisi vajavate otsuste tegemisel. EASAC täidab Euroopas iseseisva ja sõltumatu akadeemilise nõuandja rolli, ühendades Euroopa akadeemiate tipptasemel pädevuse ja kogemused. Kolmes põhilises töösuunas (bioteadused, energiaprobleemid, keskkond) on moodustatud ekspertide võrgustikud, mis käsitlevad ühiskondlikult olulisi küsimusi, analüüsivad silmapiirile kerkivaid probleeme ning prognoosivad arengusuundi ja kõrvalmõjusid.

Oma liikmete kaudu on EASAC järjekindlat dialoogis riiklike poliitikakujundajatega,
püüdes kaasa aidata poliitiliste otsuste teadmispõhisele langetamisele Euroopas.

Eesti teaduste akadeemiat esindab EASAC-i nõukojas akadeemik Jaak Järv. Akadeemik Tarmo Soomere kuulub EASAC-i keskkonnakomisjoni ja akadeemik Enn Lust energeetikakomisjoni. Jarek Kurnitski esindab Eesti teaduste akadeemiat EASAC-i hoonete ehitamise ja haldamise süsinikuheitmete vähendamise töörühmas (Decarbonisation of buildings).

Euroopa akadeemiate ühendus ALLEA

Asutatud 1994. aastal ning ühendab nii klassikalisi loodusteaduste akadeemiaid kui ka humanitaar- ja sotsiaalteaduste akadeemiaid.
Eesti teaduste akadeemia on üks ALLEA asutajaliikmeid.

ALLEA eesmärk on akadeemiate kogemuste ja teabevahetus teaduse tipptaseme ja kõrgete eetikastandardite saavutamiseks ning teadusstrateegia ja -poliitika küsimuste sõltumatu käsitlemine Euroopa tasandil.

Akadeemik Jüri Engelbrecht juhtis ALLEA-d presidendina aastatel 2006−2011. Akadeemik Raivo Uibo on ALLEA alalise teaduseetika töögrupi (Permanent Working Group on Science and Ethics) liige.

Euroopa riikide peateadurite foorum

Euroopa riikide peateadurite foorumi loomise algatas 2014. aastal professor Anne Glover, kes sel ajal oli Euroopa Komisjoni presidendi Manuel Barroso teadusnõunik.

ESAF-i eesmärk on võimaldada Euroopa riikide teadusnõustajatel vahetada ideid ja infot kogu Euroopas olulistes küsimustes enne, kui nad annavad nõu oma valitsustele või Euroopa Komisjonile, vahetada kogemusi ja edendada teaduspõhist poliitiliste otsuste langetamise kultuuri Euroopa Liidus.
Euroopa riikide peateadurite foorum on mitteformaalne isikutel põhinev võrgustik, mis koondab eksperte ja teadlasi, kellel on riigi tasemel mandaat ja vastutus teadusnõu anda või selle andmist korraldada. Foorumi kutsus kokku Euroopa Komisjoni teadusnõustamise üksus. Suure osa selle foorumi liikmetest moodustavad riikide peateadurid ning teaduste akadeemiate ja teadusagentuuride juhid. Sinna kuuluvad ka mõned riigistruktuuride esindajad või ülikooli professorid, kellele riik vastava mandaadi on andnud. 1. juulist 2020 kuni oktoobrini 2023 oli foorumi eesistuja Eesti teaduste akadeemia president Tarmo Soomere.

Euroopa põllumajandusteaduste, toiduuuringute ja loodusteadustega tegelevate akadeemiate ühendus

Asutatud 2000 aasta oktoobris 14 riigi teaduste akadeemiate, sh Eesti teaduste akadeemia, poolt.

Rahvusvaheline akadeemiate liit

Asutatud juba enam kui sada aastat
tagasi (1919). Liit ühendab humanitaar- ja sotsiaalteadustega tegelevaid akadeemiaid kogu maailmas, et arendada ühisuuringuid (sh ühisprojekte) ja aidata kaasa uurimistulemuste laiemale levikule.

Eesti teaduste akadeemia astus UAI liikmeks 1998. aastal. Eestit esindab selles organisatsioonis akadeemik Jaan Undusk.

Rahvusvaheline teadusnõukogu

Praegu International Science Council, ISC, kuni aastani 1998 International Council of Scientific Unions).

Eesti teaduste akadeemia on selle 2018. aastal asutatud rahvusvahelise teadusnõukogu asutajaliige.

ISC moodustati 1931. aastal asutatud klassikalistele loodusteadustele keskendunud samanimelise organisatsiooni ning 1952. aastal asutatud sotsiaal- ja humanitaarteaduste akadeemiaid ühendava sõsarorganisatsiooni rahvusvaheline sotsiaalteaduste nõukogu International Social Science Council (ISSC) ühinemisel.

Rahvusvahelise teadusnõukogu liikmeid on kaht tüüpi. Territoriaalse põhimõtte järgi haarab ISC igast riigist ühe loodusteaduste akadeemia või teadusnõukogu ning ühe sotsiaal- ja/või humanitaarteaduste akadeemia. Samuti on ISC liikmeteks juhtivad rahvusvahelised teaduslikud erialaliidud.

ISC keskne eesmärk on teaduse ja ühiskonna üleilmsete võtmeprobleemide identifitseerimine ja käsitlemine koostöös kõigi maade ja erialade teadlastega (vt lähemalt).

Aastani 1998 kandis ISC nime International Council of Scientific Unions, ICSU. Eesti teaduste akadeemia on ICSU liige 1992. aastast.

ICSU oli üks praeguseks üleilmselt hoogu kogunud säästliku (või säästva) arengu (sustainable development) programmi algatajaid. Säästva arengu seitsmeteistkümne eesmärgi mõte on edendada meie elu nõnda, et me ei ekspluateeriks liigselt loodusressursse, mis tagavad majanduse ja ühiskonna järjepidevust ega hävitaks ökosüsteemi teenuseid, millele meie elukorraldus tugineb. Eestis vastutab selle eest 1996. aastal valitsuse juurde loodud säästva arengu komisjon. Komisjon reorganiseeriti 2017. aastal. Eesti teaduste akadeemia osaleb endiselt selle komisjoni töös.

Akadeemia toetab Eesti teadlaskonna sidemeid rahvusvaheliste erialaliitudega, pidades prioriteetseks kontakte ISC liikmesorganisatsioonidega. Üheks konkreetseks toetusviisiks on erialaliitude liikmemaksude tasumine haridus- ja teadusministeeriumi sihteraldiste abil.

Eesti teadlaste esindamiseks rahvusvahelistes erialaliitudes on loodud rahvuskomiteed (seda rolli täidavad ka mõned teadusseltsid).

Rahvusvaheline organisatsioonEesti kontaktorgan
Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF), Euroopa loodusteaduslike kogude konsortsiumEesti teaduste akadeemia
fülogeneetika ja süstemaatika komisjon
Kontakt: Urmas Kõljalg
European Chemical Society (EuChemS), Euroopa Keemiaseltside Föderatsioon Eesti keemiaselts
Kontakt: Margus Lopp, Jaak Järv
info@keemiaselts.ee
European Marine Board, Euroopa merekomiteeEesti teaduste akadeemia mereteaduste komisjon
Kontakt: Tarmo Soomere
European Physical Society (EPS), Euroopa füüsikaühingEesti füüsika selts
Esimees: Kaido Reivelt
European Polar Board (EPB), Euroopa polaarnõukoguEesti polaaruuringute komisjon
Kontakt: Rein Vaikmäe
European Sociological Association (ESA), Euroopa sotsioloogia liit
International Sociological Association (ISA), Rahvusvaheline sotsioloogia liit
Eesti sotsioloogide liit
Kontakt: sotsioloogideliit@gmail.com
The European Association for the Study of Religions (EASR) Euroopa religiooniuuringute assotsiatsioon

International Association for the History of Religions (IAHR), Rahvusvaheline religiooniajaloo assotsiatsioon
Eesti akadeemiline usundiloo selts
Kontakt: Madis Arukask
International Astronomical Union (IAU), Rahvusvaheline astronoomialiitEesti rahvuslik astronoomia komitee
Kontakt: Laurits Leedjärv
International Association of Geomorphologists (IAG), Rahvusvaheline geomorfoloogide assotsiatsioonRahvusvahelise geomorfoloogide assotsiatsiooni Eesti rahvuslik komitee
Kontakt: Tiit Hang
International Federation of Automatic Control (IFAC), Rahvusvaheline automaatjuhtimise föderatsioonEesti inseneride liit/Eesti süsteemiinseneride selts
Kontaktisik: Sven Nõmm
International Geographical Union (IGU), Rahvusvaheline geograafia liitEesti Geograafia Selts
Kontakt: Hannes Palang
geograafiaselts@gmail.com
International Mathematical Union (IMU),  Rahvusvaheline matemaatikaunioonEesti matemaatika komitee
Kontakt: Mati Abel
International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), Rahvusvaheline geodeesia ja geofüüsika liitEesti geofüüsika komitee
Kontakt: Piia Post
International Union of Geological Sciences (IUGS), Rahvusvaheline geoloogiateaduste liitEesti geoloogia rahvuskomitee
Kontakt: Kalle Kirsimäe
International Union of History and Philosophy of Science, Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science (IUHPS/DLMPS), Rahvusvahelise teadusajaloo ja teadusfilosoofia ühenduse teaduse loogika, metodoloogia ja filosoofia osakondTeadusajaloo ja teadusfilosoofia Eesti ühenduse teadusfilosoofia ja -metodoloogia osakond
Kontakt: Peeter Müürsepp 
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), Rahvusvahelise puhta füüsika ja rakendusfüüsika liitRahvusvahelise puhta füüsika ja rakendusfüüsika liidu Eesti rahvuskomitee
Kontakt: Marco Kirm
International Union for Quaternary Research (INQUA), Rahvusvaheline kvaternaariuuringute liitRahvusvahelise kvaternaariuuringute liidu Eesti rahvuslik komitee (ESTQUA)
Kontakt: Tiit Hang
International Union of Theoretical and Applied Mechanics (IUTAM), Rahvusvaheline teoreetilise ja rakendusmehaanika liitEesti rahvuslik mehaanika komitee
Kontakt: Andrus Salupere
Thesaurus Linguae Latinae (TLL)Eesti teaduste akadeemia
Kontakt: Janika Päll
World Energy Council (WEC) Maailma EnergeetikanõukoguMaailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee
Kontakt: Andres Siirde