Avatud konkursid

Hetkel käimas olevad konkursid ja taotlusvoorud.

2024. aastal annavad Balti riikide teaduste akadeemiad ja UNESCO rahvuslikud komisjonid koostöös haridus- ja teadusministeeriumitega välja stipendiume programmi „Baltic Women in Science“ raames (vt Vastastikuse mõistmise memorandumit ja memorandumi lisa 1 ingl k). Programmi eesmärk on aidata kaasa naisteadlaste nähtavusele ja edendada soolist võrdõiguslikkust teadusmaailmas ja inspireerida teadlaste järgmisi põlvkondi. Konkurss stipendiumitele korraldatakse igas riigis eraldi, laureaadid kuulutatakse välja ühisel tseremoonial Vilniuses 2024. aasta sügisel.

2024. AASTA KONKURSI TINGIMUSED

Konkursi tähtaeg: 5. juuli 2024

Kes saavad stipendiumitele kandideerida:
Doktorandi stipendiumile saavad kandideerida kõik allpool loetletud teadusvaldkondades Eestis doktorantuuris õppivad naisteadlased.
Teaduste doktori stipendiumitele saavad kandideerida Eesti ülikoolides või teadusasutustes töötavad doktorikraadiga naisteadlased, kel pole kraadi kaitsmisest möödunud rohkem kui 7 aastat (konkursi väljakuulutamise päeval 31. mail 2024) . Kui taotleja on peale doktorikraadi omandamist olnud vanemapuhkusel, siis pikeneb ajapiirang iga vanemapuhkuse kohta 18 kuu võrra.

Kandideerimiseks tuleb täita osalusvorm Eesti teaduste akadeemia konkursside keskkonnas aadressil ta-konkursid.ee. Suurem osa informatsioonist ja dokumentidest tuleb esitada inglise keeles.

Vormile lisatavad kohustuslikud failid:

 • Uuringu kava. Uuringu kestus 1 aasta, kava maht kuni 4000 tähemärki koos tühikutega, inglise keeles. Kava peaks sisaldama järgmist: uurimisprobleem ja uurimisküsimused, eesmärgid, metoodika, uuringu elluviimise kirjeldus, oodatavad tulemused, ligikaudne ajakava jms.
 • Detailne CV (inglise keeles)
 • Omandatud kraade tõestavate dokumentide koopiad (võivad olla eestikeelsed)
 • Publikatsioonide nimekiri (DOI või link artiklile lisatud), patentide loetelu
 • Soovituskiri juhendajalt, töörühma juhilt, institutsioonilt vms (piisab ühest soovituskirjast, võib olla eestikeelne)

2024. AASTA STIPENDIUMID

Eestis antakse 2024. aastal naisteadlastele välja kolm 7000 euro suurust stipendiumit järgmiselt:

 • Doktorant loodusteaduste, inseneeria ja tehnoloogia ning meditsiini valdkondades (Frascati valdkonnad 1, 2, 3)
 • PhD loodusteaduste, inseneeria ja tehnoloogia ning meditsiini valdkondades, kraad kaitstud mitte enam kui 7 aastat tagasi (Frascati valdkonnad 1, 2, 3)
 • PhD sotsiaalteadustes, kraad kaitstud mitte enam kui 7 aastat tagasi (Frascati valdkond 5)

Stipendium antakse tunnustusena senise töö eest ja taotluses esitatud aastase uurimistöö elluviimise toetuseks. Stipendiumi tuleb kasutada teadusuuringute tegemiseks Eestis. Rahakasutust hiljem ei kontrollita, aasta möödudes tuleb esitada lühike ülevaade tehtud uurimistööst ja selle tulemustest.

HINDAMINE

Hinnatakse planeeritavat uurimisprojekti: selle fookuses oleva probleemi lahendamise olulisust teadusvaldkonnas, projekti teaduslikku taset, eesmärke, valitud metoodikat ja sisu, teadusliku lähenemise originaalsus ja uurimisküsimuste ja probleemi kirjelduse selgust, eesmärkide saavutatavust etteantud ajaraamis. Lisaks võetakse arvesse ka teisi esitatud dokumente ja informatsiooni.

Eestis hindab kandidaate Eesti teaduste akadeemia poolt moodustatud komisjon, mis koosneb akadeemikutest ja varasematest konkursi võitjatest: akad Kalle Kirsimäe (komisjoni esimees), akadeemikud Krista Fischer, Maarja Grossberg-Kuusk (kes on ühtlasi ka varasem konkursi võitja) ja Tiina Randma-Liiv ning varasemad konkursi võitjad Els Heinsalu ja Tuul Sepp.

Lisainfo: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee, +372 511 0356

____

Kuni 2023. aastani anti stipendiume välja L’Oréal Balticu algatuse „Naised teaduses“ raames. Programm tegutses Lätis 2005–2023, Eestis ja Leedus 2017–2023. Programm toetas koostöös UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni ja Eesti teaduste akadeemiaga Baltikumi naisteadlaste professionaalset arengut, aidates neil saavutada uusi eesmärke ja tuues seeläbi kasu nii teadusele kui ühiskonnale laiemalt. Ühiskondlikele väljakutsetele aitab lahendusi leida teadus ja teadus vajab võrdselt nii mehi kui ka naisi.

Ülemaailmne algatus „Naised teaduses“ (For Women in Science) loodi 1998. aastal. Alates sellest ajast on UNESCO ja L’Oréal selle kaudu ühiselt panustanud teaduse arengusse. Programmi kaudu tunnustatakse noori naisteadlasi ja toetatakse neid oma eesmärkideni jõudmisel ja oma teadussaavutuste võimalikult laial tutvustamisel.
Programmi info: www.forwomeninscience.com

L’ORÉAL BALTICU ALGATUSE „NAISED TEADUSES“ LAUREAADID

2023
à 7000 eurot
Dr Triin Laisk, Tartu ülikooli genoomika instituudi reproduktiivgeneetika ja genoomika kaasprofessor
Kertu Liis Krigul, Tartu ülikooli genoomika instituudi mikrobioomika nooremteadur
Vaata rohkem siit.
2022
à 6000 eurot
Dr Ester Oras, Tartu ülikooli teadlane
Karolina Kudelina Tallinna tehnikaülikooli doktorant
Vaata rohkem siit.
2021
à 6000 eurot
Dr Kaija Põhako-Esko, teadlane
Mari-Ann Lind, Tartu ülikooli doktorant
Vaata rohkem siit.
2020
à 6000 eurot
• Prof Maarja Grossberg, Tallinna tehnikaülikooli teadlane
• Lisandra Marina Da Rocha Meneses, Eesti maaülikooli nooremteadur.
Vaata rohkem siit.
2019
à 6000 eurot
Dr Tuul Sepp, Tartu ülikooli loomaökoloogia teadur
Kaarin Parts, Tartu ülikooli botaanika ja ökoloogia doktorant
2018
6000 eurot
Dr Karin Kogermann, Tartu ülikooli meditsiiniteaduskonna farmaatsia instituudi dotsent ja juhtivteadur
2017
6000 eurot
Dr Els Heinsalu, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur
Vaata pikemat uudist siit.

Eesti teaduste akadeemia koostöös Ungari teaduste akadeemiaga kuulutab välja taotlusvooru kolme-aastaste teaduskoostööprojektide raames toimuvate teadusvisiitide toetamiseks aastatel 2025–2027. Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti ja Ungari teadlaste koostööd.

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. september 2024.

Projektipartnerid
Eestis on taotlused oodatud kõigi erialade ja uurimisvaldkondade teadlastelt, kes töötavad siin positiivselt evalveeritud teadusasutustes ning soovivad jätkata olemasolevat või alustada uut koostööd koostööpartneritega Ungaris.

Ungaripoolne partner peab olema Ungari teaduste akadeemia poolt tunnustatud teaduse tippkeskuste nimekirjas.

Kaetavad kulud
Koostööprojektide skeemis toetatakse vastastikuseid teadusvisiite. Teadusviitide raames korraldatakse ja kaetakse vastuvõtva akadeemia poolt külalisteadlase ööbimiskulud ja makstakse talle päevaraha vastavalt vastuvõtva akadeemia tingimustele.

NB! Selle skeemi raames ei kaeta Eesti teadlaste viisa- ega rahvusvaheliste sõitude kulusid ega ka teadustöö tegemise kulusid. Ungaris võivad tingimused olla erinevad, see sõltub organisatsioonist.

Taotluste esitamine
Eestis tuleb taotlus koos nõutud lisadega (sh projekti kirjeldus ja mõlema partneri poolt allkirjastatud deklaratsioon (võib allkirjastada nii elektrooniliselt kui ka paberil) esitada teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas: ta-konkursid.ee.

NB! Sama sisuga taotlus tuleb Ungaripoolsel partneril esitada Ungari teaduste akadeemiasse vastavalt nende tingimustele. Ka Ungarisse esitatava taotluse tähtaeg on 30. september 2024. Täpsem info Ungaris: Gergely Mészáros, e-post meszaros.gergely@titkarsag.mta.hu, tel +36 1 411 6154, +36 30 145 3403

Taotlemise etapid ja ajakava:

 • enne taotluse esitamist – kontakt asutusega (teadlastega), millega (kellega) soovitakse koostööd teha ja koos valmistada ette projekti sisu;
 • 30. september 2024 – taotluste esitamise tähtaeg nii Eestis kui Ungaris
 • oktoober–november – Eesti ja Ungari teaduste akadeemiad kinnitavad mõlemale poole esitatud taotluste nimekirjad, taotlused saadetakse hindamisele
 • detsember – Eesti TA välisvahetuse fondi nõukogu ja Ungari teaduste akadeemia teevad koos lõpliku otsuse taotluste rahuldamise kohta. Loodetavasti on tulemused teada enne jõule ja tehakse esimesel võimalusel taotlejatele teatavaks.

Lisainfo ja kontakt: Terje Tuisk, terje.tuisk@akadeemia.ee