Alusdokumendid

Akadeemia

Akadeemia põhikiri pdf Akadeemia välisliikmete valimise reglement pdf Juhatuse liikmete valimise reglement pdf Akadeemikute valimise reglement pdf Eesti Teaduste Akadeemia seadus pdf Eesti Teaduste Akadeemia osakondade põhimäärus pdf Eesti teaduste akadeemia komisjonide raamdokument pdf Eesti Teaduste Akadeemia 2014–2020: kontseptuaalsed alused pdf Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastuse põhimäärus pdf Eesti Teaduste Akadeemia arengukava aastateks 2021–2026 pdf Eesti Teaduste Akadeemia soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kava pdf

Asutused

Süvauuringute Instituudi põhimäärus pdf Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse põhimäärus pdf Akadeemia teadusasutuste teadustöötajate konkursi eeskiri pdf

Autasud, preemiad, stipendiumid

Akadeemia nimeliste medalite statuut pdf Akadeemia medali statuut pdf Akadeemia tänukirja statuut pdf Alma Tomingase medali statuut pdf Anto Raukase stipendiumi statuut pdf Bernhard Schmidti preemia statuut pdf Endel Lippmaa loengu ja medali statuut pdf Mihhail Bronšteini preemia statuut pdf Riigi teaduspreemiate põhimäärus Link Stipendiumide eeskiri pdf Teadusauhinnad üliõpilastele pdf Teaduste akadeemia uurija-professori statuut pdf Uurija-professori konkursikomisjoni töökord pdf

Muud dokumendid

Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (TAKS) Link Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021–2035 Link Euroopa teaduse eetikakoodeks. Kolmas, täiendatud versioon. ALLEA 2023 Link The European Code of Conduct for Research Integrity. REVISED EDITION 2023 Link Euroopa teadlaste eetikakoodeks 2017 (Euroopa Komisjoni tõlge 2018) pdf Euroopa teadlaste eetikakoodeks 2017 pdf Euroopa teadlaste eetikakoodeks 2017 (ingl k) pdf Eesti hea teadustava 2017 pdf The European Code of Conduct for Research Integrity. 2011 pdf Eesti teadlaste eetikakoodeks pdf Euroopa teadlaste harta pdf Majandusarengu töögrupi raport 2016 pdf