Eesti keele ja selle õpetamise valdkonna teemapõhise uurija-professori konkurss 2024–2026

Eesti teaduste akadeemia kuulutas veebruaris 2024 välja teemapõhise uurija-professori konkursi eesti keele ja selle õpetamise valdkonnas kaheaastaseks perioodiks (2024–2026). Uurija-professori sihttoetusele sai kandideerida 12. märtsini 2024.

Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professori konkursile olid oodatud taotlejad, kes soovivad keskenduda eesti keelele kui Eesti ühiskonna kestliku arengu tagajale.

Mitmete eesti keele arengu seisukohast oluliste teemade hulgast tõuseb esile eesti keele omandamine, seda nii seoses üleminekuga eestikeelsele koolile kui ka ühiskonna üldise keelelise mitmekesistumisega.
Edukas keeleõpe ei seisne üksnes grammatika ja sõnavara omandamises, vaid eeldab ka keelelise turvalisuse loomist kõikides suhtluskontekstides ja kõikidel tasemetel. Eesti keele kasutuse laiendamiseks ja kõnelejate keeleturvatunde loomiseks on oluline mõista erinevaid keelepraktikaid ja keele eri kasutusvaldkondade vajadusi. Kõnesolev uurija-professuur haarab seega ka sotsiolingvistika ning mitmekeelsuse ja keeleõppe uuringuid nii teoreetilises kui ka rakenduslikus võtmes.

Teemapõhiseks uurija-professoriks võib kandideerida omal alal tunnustatud teadlane, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ja kes on teinud teadustööd vähemalt kolme doktoritöö mahus vastavalt oma eriala spetsiifikale. Kandideerijalt eeldatakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist (vt nõudeid siit).

Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professori toetus on 70 000 eurot aastas. Valitud kandidaadi, Eesti ülikooli või teadusasutuse, kuhu uurija-professori ametikoht luuakse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping toetuse maksmiseks.

Konkursil osaleda soovijatel tuli täita taotlusvorm ja eraldi failidena esitada:

  • Tegevuskava kogu valimisperioodiks. (Planeeritud uuringute kava, sh üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos eesti keele kui Eesti ühiskonna kestliku arengu tagajaga, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt; ajakava, tegevuskava (kuni 5 lk));
  • Taotleja kümne tähtsama planeeritava uurimistööga otseselt või kaudselt seonduva teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu (lisada DOI-d, kui need on olemas; kaudse sideme puhul põhjendada, kuidas need tööd toetavad planeeritud uuringuid);
  • Taotleja juhtimisel või osalusel realiseeritud kuni 10 tähtsama planeeritava teemaga seotud uurimisprojekti või rakendustöö loetelu;
  • Nõusolek teadus- ja arendusasutusest, kus uurija-professor töötab või tööle hakkab;
  • Lühike elulookirjeldus (kuni 2 lk);
  • Soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

Loe ka konkursi väljakuulutamise uudist.

Lisateave: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee