Arktika uuringute uurija-professuuride konkurss 2023–2024

Eesti teaduste akadeemia koostöös välisministeeriumiga kuulutab välja konkursi kahe Arktika uuringutele keskenduva uurija-professuuri loomiseks. 2022. aastal Arktika uurimise uurija-professuuri sihttoetuse saanud töörühmad võivad 2023. aastal taotleda jätkutoetust. Uurija-professuuri sihttoetusele saab kandideerida kuni 12. juunini 2023.

Sihttoetuste eesmärk on toetada Eesti teadlaste osalemist Arktika uuringutes. Samuti kasvatada Eesti teadlaste Arktika tundmist ja võimekust osaleda olulistes kõrgetasemelistes rahvusvahelistes teadusuuringutes. Eesti teadlaste rahvusvaheline koostöö Arktikas, eriti osalemine suure rakendusliku väärtusega uuringutes, aitab kaasa Arktikale oluliste väljakutsetega tegelemisele. Eesti teadlaste kohalolu ja hea maine toetab riigi välispoliitiliste strateegiliste eesmärkide saavutamist Arktikas.

Uurija-professuuri juhiks võib kandideerida omal alal tunnustatud teadlane, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ja kes on teinud teadustööd vähemalt kolme doktoritöö mahus vastavalt oma eriala spetsiifikale. Kandideerijalt eeldatakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist (vt nõudeid siit). Uurija-professorit toetava uurimisrühma potentsiaalsed liikmed võivad olla doktorandid, nooremteadurid, teadurid või vanemteadurid, põhjendatud juhtudel ka magistrandid.

Arktika uurija-professuuri toetus on 60 000 eurot, millest kaetakse ka Arktika uuringutega tegeleva uurimisrühma ülesehitamisega seotud kulud. Toetus määratakse üheks aastaks. Eelistatakse uurija-professori kandidaate, kel juba on head koostöösuhted rahvusvaheliste Arktika uuringute asutuste ja teadlasrühmadega ning kel on sihttoetuse raames kavas valmistada ette ühine projektitaotlus uuringute jätkumiseks. Valitud kandidaadi, professuuri haldava Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping toetuse maksmiseks.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita hiljemalt 12. juuniks 2023 taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee.
Vormi tuleb sisestada oma kontaktandmetele lisaks järgmine informatsioon:

  • Tegevuskava 2023–2024 (eesti keeles, kuni 5 lk), sh kavandatud uuringute üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt, ajakava, tegevuskava, tööjaotus.
  • Uurimisgrupi juhi olulisemate (kuni 10), planeeritava uurimistööga seonduvate teaduspublikatsioonide ja/või arendustöö loetelu (olemasolul lisada DOI-d).
  • Loetelu taotleja (sh nii juhi kui ka planeeritava uurimisgrupi liikmete) olulisematest (kuni 10) planeeritava teemaga seotud teadusprojektidest.
  • Jätkutaotluse puhul lisada ka vabas vormis 1. aasta aruanne.
  • Eesti ülikooli/teadusasutuse nõusolek.
  • Materjalid uurimisgrupi kohta: uurija-professuuri juhi elulookirjeldus (kuni 2 lk), teiste uurimisrühma liikmete lühikesed elulookirjeldused (kokku kuni 2 lk).
  • Soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

Loe ka konkursi väljakuulutamise uudist.
Lisateave: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee