Teaduste akadeemia kuulutab välja globaalmuutuste akadeemiku valimised

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja uue teaduste akadeemia liikme valimised globaalmuutuste valdkonnas.

Nii tervet maailma kui ka Eestit on viimastel aastatel raputanud mitmed globaalsed kriisid ja suured konfliktid. Neile sekundeerivad sellised aktuaalsed teemad nagu kestlik areng, rohepöörde realiseerimine, kliimamuutusega kohanemine või leppimatuse süvenemine ühiskonnas. Nendele reageerimine vajab raamidest välja ulatuvat mõtlemist ning piiride- ja valdkondadeülest lähenemist toimuvate globaalsete muutuste lahtimõtestamiseks ja Eesti kontekstis interpreteerimiseks. Sellist tüüpi väljakutsed puudutavad kõiki teadusvaldkondi, loodusteadustest sotsiaal- ja humanitaarteadusteni.

Teaduste akadeemia liikmeteks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas, ning väljapaistvaid Eesti loomeisikuid, kes on andnud olulise panuse Eesti vaimukultuuri.

Uus akadeemik valitakse Eesti teaduste akadeemia üldkogu istungil, valimisel on õigus osaleda kõigil akadeemikutel. Akadeemikukandidaatide esitamise õigus on Eesti teaduste akadeemia liikmetel, Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, samuti teadusseltsidel ja loomeliitudel.

Palume kandidaadid esitada 10. märtsiks 2024 teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas.

Esitatud kandidaadid  avalikustatakse pärast nende kinnitamist akadeemia juhatuse poolt. Ajavahemikul 1.–10. aprill toimuval konverentsil on kõigil kandidaatidel võimalus ennast ja oma teadustööd tutvustada. Valimised toimuvad 17. aprillil.