Teaduste akadeemia kirjastuse ajakirjade märtsikuu numbrid on ilmunud

Märtsis ilmusid teadusajakirjade Linguistica Uralica, Oil Shale, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences ja Trames värsked väljaanded.

Lühiülevaated märtsis ilmunud ajakirjadest:

LINGUISTICA URALICA
Diakroonilise fennougristika üks keerulisemaid probleeme on ugri algkeel, mille jaoks üldtunnustatud rekonstruktsioonid puuduvad. Ugri etümoloogiaid käsitlevad kaastööd on seetõttu väga teretulnud. Ajakirja Linguistica Uralica tänavuses märtsikuu numbris uurib Sampsa Holopainen (Helsingi ülikool) ugri algkeele afrikaatfoneemi *ć rekonstrueerimist ja selle ungari vastetega seotud probleeme. Selle väidetavates ungari vastetes on seletamatut vahelduvust s ~ z ~ cs ja paljudes etümoloogiates on ka muid fonoloogilisi ebakorrapärasusi. Analüüsitakse varasemates allikates esitatud ugri etümoloogiaid ning pakutakse ugri algkeele *ć-le ja selle ungari vastetele uusi lahendusi. Nagu arutelust selgub, on ugri etümoloogiates, mis ugri algkeele *ć-le väidetavalt viitavad, tõsiseid probleeme ning paljud neist sõnavõrdlustest tuleks tagasi lükata.

OIL SHALE
Ajakirja Oil Shale uues numbris on kolm artiklit Hiina autoritelt. Kahes neist käsitletakse põlevkivi maa-aluse utmise ehk in situ tehnoloogia eripärasid. Soovime esile tõsta artiklit pealkirjaga „A review on oil shale in-situ mining technologies: Opportunities and challenges“. See põhjalik ülevaade rõhutab, et põlevkivi maa-alune utmine on tõhus ja keskkonnasõbralik. In situ tehnoloogia võimaldab toota põlevkiviõli sügaval maapõues olevast põlevkivist. Kogutud andmete põhjal esitatakse kokkuvõte maa-aluse põlevkivi termilise töötlemise tehnoloogia globaalsest arengust. Lisaks sisaldab artikkel arvukalt viiteid põlevkivi maa-aluse termilise töötlemise uuringutele ja annab ülevaate selle tehnoloogia tööstusliku kasutamise väljavaadetest.

PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES
Ajakirja Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 2024. aasta märtsinumbris on kümme artiklit Eesti ja välisautoritelt. Uurimusi on erinevatel teemadel, näiteks orgaaniline keemia, optilised solitonid, biopolümeerid, algebra jm.

Tallinna tehnikaülikooli teadlaste Daniil Valme jt uurimistööst saame teada, et teeolude jälgimine on sõidukite tajusüsteemide üks olulisemaid ülesandeid. Vee, lume, jää või teekatet katva muu aine olemasolu mõjutab sõiduki veeretakistust ja juhitavust, mis on otseselt seotud liikluses osalejate ohutusega. Andureid, nagu RGB-kaamerad, infrapunaandurid ja millimeeterlaine radarid, kasutatakse teekatete jälgimiseks ja kontrollimiseks. Uurimuse eesmärk on pakkuda tööriista sisendpildi segmenteerimiseks õigetesse klassidesse. Esitletakse arendatud algoritmi tõhusust mitmesugustes juhtumianalüüsides ja leiab kinnitust, et väike iteratsioonide arv on piisav vee, lume ja jää tuvastamiseks teekatte pinnal.

Mart Abel ja Eva-Lotta Elmanovitš Tallinna ülikoolist uurivad vasakpoolseid duo ringe, parempoolseid duo ringe ja duo ringe ilma eelduseta, et ring peaks omama ühikelementi. Dmitri Goljandini jt uurimistöös tuuakse välja e-jäätmete – kasutatud trükiplaatide (WPCB) – ümbertöötlemise võimalikud suundumused. Viktor Abramovi (Tartu ülikool) ja Olga Liivapuu (Eesti maaülikool) artiklis laiendatakse transponeeritud Poissoni algebra mõistet superalgebratele ja seda laiendit nimetatakse transponeeritud Poissoni superalgebraks.

TRAMES. A JOURNAL OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Ajakirja Trames 2024. aasta esimese numbri avab tšehhi ja slovaki uurijate Matúš Jevčáki ja Alexandra Fratriči ühisartikkel Türgi mõjutustegevusest Bosnia ja Hertsegoviinas. Analüüsitakse Türgi diplomaatiat, rahvadiplomaatiat, infooperatsioone ning majanduslikku, salajast ja sõjalist mõjutustegevust. See võimaldab Türgil säilitada suhteid kõigi kolme Bosnia ja Hertsegoviina rahvusrühmaga ning mängida olulist rolli sisekriiside lahendajana. Türgi mõjutustegevuse negatiivne pool avaldub korruptsioonis, demokraatlike institutsioonide erosioonis, Türgi sisetülide ekspordis ning Euroopa Liidu mõju vähendamises.

Järgneb Iisraeli uurija Gadi Hitmani võrdlev artikkel poliitilisest vägivallast Ungaris ja Iisraelis. Vägivalla üks peamisi tagajärgi on demokraatliku riigikorra nihkumine mittedemokraatliku valitsemisviisi suunas. Kui Iisraelis on poliitiline vägivald peamiselt verbaalne, siis Ungaris kahjustatakse poliitilisi vastaseid. Vägivallal on otsene mõju mõlema maa rahvuslik-religioossele identiteedile.

Hiina teadlased Meiou Zhao ja Jiyong Geng käsitlevad ökokriitilist tõlketeooriat. Keskendutakse ka meie semiootikute Kalevi Kulli ja Peeter Toropi töödele.

Tomaž Krpič Sloveeniast analüüsib maalikunstnik Ive Šubici loomingu muutumist ja käte kujutamist. Pärast teist maailmasõda hindasid kommunistlikud võimumehed teda partisanide kujutamise eest Sloveenias kõrgelt, kuid pärast 1950. aastate keskpaika tõmbus ta avalikust elust tagasi ning hakkas igatsema kunagist maaelu, mis kuulus juba toona kadunud maailma.

Ani Rostiyati jt käsitlevad Ida-Kalimantani paseri rahva nondoi-rituaali ning seda, kuidas sellele rahvale võib mõjuda nende alale rajatav Indoneesia uus pealinn Nusantara.

Numbri lõpetab Nigeeria teadlaste Damilola Waliyullahi Abimbola jt kõrvaltvaade vene keele identiteedikriisile Ukrainas.

Täiendav info:
Huvilised saavad kirjastuse veebi kaudu tellida teavituse uue ajakirjanumbri ilmumise kohta, vt lähemalt.
Eesti teaduste akadeemia kirjastus ootab teadusartiklite käsikirju. Rohkem infot ajakirjade veebis.