Ilmunud on uuendatud Euroopa teaduse eetikakoodeks

Euroopa teaduste akadeemiate ühendus ALLEA (All European Academies) avaldas sel suvel uuendatud Euroopa teaduse eetikakoodeksi, mille värske eestikeelse tõlke leiab Eesti teaduste akadeemia veebilehelt.

Teaduse eetikakoodeks on juhis ja raamistik, mille eesmärk on mitte lihtsalt kvaliteetsete, vaid ka häid tavasid järgivate ja usaldusväärsete teadusuuringute abil suurendada nii poliitikakujundajate kui laiema avalikkuse usaldust teaduse vastu.

Dokument kajastab teaduskogukonna täienenud arusaamu heast teadustavast. Euroopa Komisjon rakendab koodeksit hea teadustava sõnastuse etalonina kõigis Euroopa Komisjoni finantseeritud teadusprojektides.

Uuendatud juhis kajastab teadlikkuse suurenemist teaduskultuuri tähtsusest ning paneb kõigile osapooltele suurema vastutuse hea teadustava ja selle aluseks olevate põhimõtete järgimise ja edendamise eest. Nüüd on selgelt kajastatud teadusringkondade suurenenud tundlikkust diskrimineerimise ja tõrjutuse mehhanismide suhtes ning kõigi osalejate vastutust võrdsuse, mitmekesisuse ja kaasamise eest.

Uuendatud juhises on arvestatud ka muudatustega andmehaldustavades, Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusega (General Data Protection Regulation, GDPR) ning hiljutiste arengutega avatud teaduse ja teadusuuringute kvaliteedi hindamise valdkonnas. Nii tehisintellekt kui sotsiaalmeedia on muutmas seda, kuidas toimib teadus ja kuidas teadustulemusi esitletakse. Ühelt poolt loovad digitaalsete vahendite kiire areng ja nende kättesaadavus teadusuuringutele tohutuid võimalusi, kuid samal ajal tekitavad uusi väljakutseid teadusuuringute terviklikkuse kõrgeimate standardite järgimiseks.

Euroopa teaduse eetikakoodeksi esimese versiooni koostasid 2011. aastal Euroopa teaduste akadeemiate ühendus ALLEA ja Euroopa Teadusfond. Seda täiendati 2017. aastal.

2023. aastal tehtud muudatusi arutati terve aasta teadusringkonna erinevatelt sidusrühmadelt saadud arvamuste aluselt. Arutelu kokkuvõtte ja uuendatud eetikakoodeksi ingliskeelse teksti leiab veebilehelt www.allea.org/code-of-conduct.

Eesti teaduste akadeemia on ALLEA asutajaliige.

2023. aastal uuendatud Euroopa teaduse eetikakoodeksi eestikeelse tõlke leiab siit.