Liikmeskond

Erik Abner

Teadur, Tartu Ülikool

PhD: Barcelona Pompeu Fabra Ülikool, Biomeditsiin, „Identification of HIV-1 reactivating quinoline compounds as bromodomain inhibitors“  2016.

Uurimisvaldkond: inimese ja haiguste geneetika, viroloogia, mikropeptiidid

Missioon ENTAs: Populariseerida teaduslikku mõttelaadi, kirjeldada tänapäevase teaduse toimimise iseärasusi ning selgitada meie teadlaste töö kasulikkust ühiskonnas laiemalt. Soovin ka inspireerida Eesti noori tegelema erinevate loodusteadustega ning õpetada neid küsima õigeid küsimusi ümbritseva maailma toimimise kohta.

Kaur Alasoo

Bioinformaatika lektor

PhD: Cambridge'i ülikool, arvutuslik bioloogia, "Geenide avaldumise reguleerimine makrofaagide immuunvastuses", 2017.

Uurimisvaldkond: Komplekshaiguste geneetika ja molekulaarsed mehhanismid

Missioon ENTAs: Teadlaskonna mitmekesisuse suurendamine ja teadusmahuka biotehnoloogilise ettevõtluse toetamine Eestis.

Jaan Aru

Vanemteadur, Tartu Ülikool

PhD: Max Plancki Aju-uuringute instituut, psühholoogia ja ajuteadus, „Distilling the neural correlates of conscious perception,“  2014.

Uurimisvaldkond: ajuteadus, tehisintellekt.

Missioon ENTAs: Teaduse ja teadusliku mõtteviisi populariseerimine ühiskonnas. Tahan eriti noortele näidata, et teadlased on inimestena päris vahvad ja teevad huvitavaid asju. Samuti olen alati valmis vastama kõigi Eesti noorte teadlaste päringutele teaduses hakkamasaamise kohta.

Juhan Aru

Järeldoktor, ETH Zürich

PhD: ENS Lyon, matemaatika, „Gaussi vaba välja geomeetria ühes SLE protsesside ja KPZ seosega“ 2015.

Uurimisvaldkond: juhuslik geomeetria, stohhastilised protsessid.

Missioon ENTAs: Tahaksin kaasa aidata sellele, et meie terviku panus oleks suurem individuaalsete osade summast. Loodan, et meie erinevad taustad ja erinevad mõtteviisid aitavad värskelt läheneda küsimustele teaduse ja teadlaste olemusest ning rollist nii oma töölaua taga kui ühiskonnas laiemalt.

Anastasiya Astapova

Folkloristika kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, folkloristika, „Ei see ega teine: Valgevene määratlemine poliitilises folklooris“ 2015
Vene Teaduste Akadeemia, filoloogia, "Üliõpilaste anekdoodid: süžeed ja žanrid,” 2016.

Uurimisvaldkond: huumor, poliitiline folkloor, rahvuslus, migratsioon, lõimumine.

Missioon ENTAs: Tuua akadeemilist ja avalikku tähelepanu teemadele, mis on Eesti ühiskonnas olulised: keele- ja integratsioonipoliitikale ning sellele, kuidas need igapäevaselt töötavad; panustada Eesti teaduse maine tõstmisse nii avalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Helen Eenmaa

Infotehnoloogiaõiguse teadur, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
JSD (õigusteaduste doktor): Yale Ülikool, õigusteadused, „The Principle of Corrective Justice: Problems of Dependency and Emptiness“ 2013.

Uurimisvaldkond: tehnoloogiaõigus, õigusfilosoofia, õigusökonoomika.

Missioon ENTAs: Aitan teadusel ja ühiskonnal areneda käsikäes. Aitan kujundada maailmapilti, mis arvestab õigusteaduse ja filosoofia valdkonna edusammude ja tõdedega.

Maarja Grossberg-Kuusk

Professor, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, loodus- ja täppisteadused, „Päikesepatareides kasutatavate mitmikpooljuhtühendite optilised omadused“ 2010.

Uurimisvaldkond: pooljuhtmaterjalide füüsika, optoelektroonika, optiline spektroskoopia, defektstruktuuri uuringud, päikesepatareid.

Missioon ENTAs: Minu missioon ENTAs on teha noorteadlaste hääl ühiskonnas kuuldavamaks ning suurendada noorteadlaste kui teaduse tuleviku kaasamist teaduspoliitika kujundamisse. Teiseks populariseerida teaduspõhist lähenemist.

Mario Kadastik

Vanemteadur /teadusdirektor, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, osakestefüüsika, „Kahekordse laenguga Higgs bosoni lagunemiste analüüs ja selle mõju neutriinofüüsikale“ 2008.

Uurimisvaldkond: eksperimentaalne osakestefüüsika.

Mission ENTAs: Minu peamiseks missiooniks on tagada teadlastele ja järelkasvule  parim võimalik keskkond, et Eesti saaks reaalselt liikuda edasi teadmistepõhisema ühiskonna suunas. Selles valguses võtan aktiivselt osa teaduspoliitika kujundamisest ning üritan seda just teha tipptasemel teaduse ja õppe võimaluste valguses, rahvusvahelistes uurimiskeskustes. Samuti edendada koostööd, teadusasutuste ja eraettevõtluse vahel ning leida võimalusi luua kogu ühiskonnale suuremat lisandväärtust tõstes erasektori TA võimekust ning arusaama miks see oluline on.

Mihkel Kama

Abiprofessor, Londoni Ülikooli Kolledž (UCL)

Kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Amsterdami Ülikool, astronoomia ja astrofüüsika, "Keskmise massiga noored tähed", 2013

Uurimisvaldkond: tähtede ja planeetide teke ja keemiline koostis; eksoplaneedid

Missioon ENTAs: Soovin läbi tegevuse ENTAs viia ellu positiivseid muutuseid kolmes valdkonnas: 1) teaduspõhine mõtlemine ja ühiskond; 2) mitmekesine ja professionaalne teadlaskond; 3) Eesti teaduskeel inglisekeelses teadusmaailmas. Usun ka, et teadlastel on oluline roll avalikus kommunikatsioonis, olgu see läbi oma teadusvaldkonna tutvustamise, või hoopis läbi ühiskonnas levivatele hirmudele või valeinfole reageerimise.

Karin Kogermann

Dotsent, vanemteadur, Tartu Ülikool

PhD: Helsingi Ülikool, farmaatsia, „Tahke aine muutuste uurimine dehüdratatsiooni ajal: uued arusaamad kasutades võnkespektroskoopiat ja mitmemuutuja analüüsi“ 2008.

Uurimisvaldkond: raviaine tahke faas, raviaine-abiaine interaktsioonid, protsessi-aegne analüütiline tehnoloogia, nanopreparaatide/nanokandursüsteemide disain ja valmistamine, antimikroobsed ravimkandursüsteemid, bakteriaalsed (haava)infektsioonid, antibakteriaalsete ainete toimemehhanismid.

Missioon ENTAs: Aidata kaasa teaduse populariseerimisele Eestis, tutvustada farmaatsiat kui teadust ühiskonnas ja aidata kaasa noorte teadlaste enesearendamisvõimaluste ja omavahelise koostöö parandamisele.

Heisi Kurig

Teadur, Tartu Ülikool

PhD:Tartu Ülikool, keemia, „Ioonsetel vedelikel baseeruvad elektrilise kaksikkihi kondensaatorid“ 2011.

Uurimisvaldkond: elektrokeemia, füüsikaline keemia, energia salvestamine, gaaside sorptsioon, vesinik, neutronhajumismeetodid.

Missioon ENTAs: Minu jaoks tähendab ENTA-sse kuulumine võimalust lüüa aktiivselt kaasa Eesti ühiskonna arengus, lähtudes teaduspõhistest faktidest. Üheks peamiseks ENTA rollidest näen Eesti noorte teadlaste hääle kuuldavaks tegemist ja teaduse mõju kasvatamist erinevates ühiskondlikes otsustusprotsessides.

Vladimir Kuts

Teadur, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, “Uudne digitaalsete kaksikute arendusmetoodika robottootmisrakkude sidustamiseks targa tööstuse keskkonnas”, 2019

Uurimisvaldkonnad: digitaalsed kaksikud, inimeste ja robotite vaheline koostöö ja virtuaal/liitreaalsus tööstuses.

Missioon ENTAs: Eesti teaduse populariseerimine välismaal, rahvusvahelise mobiilsuse Eestist minejate protsendi tõstmine, ning tekitada kindlust selles, et doktorantuuri lõpetav inimene oleks selgelt teadlik oma tulevase karjäärialase teekonna võimalustest.

Rainer Küngas

Juhtiv arendusinsener, Haldor Topsoe A/S

PhD: Pennsylvania Ülikool, keemiatehnika, „Infiltreerimise meetodil valmistatud tahkeoksiidkütuseelementide katoodide võimsusomadusi ja ajalist stabiilsust mõjutavad tegurid“ 2012.

Uurimisvaldkonnad: heterogeenne katalüüs, tahkiste elektrokeemia, kütuseelemendid, elektrolüüserid, patareimaterjalid, keraamiliste materjalide töötlemine, katseplaneerimise statistiliste meetodite rakendamine tööstuslikes protsessides.

Missioon ENTAs: Näidata, et ka ettevõttes töötades on võimalik kõrgetasemelist teadust teha. Populariseerida ettevõtetes töötamist kui reaalset karjäärialternatiivi Eesti noorte teadlaste ja doktorantide seas. Tihendada koostööd noorte teadlaste ja ettevõtete vahel.

Triin Laisk

Kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, arstiteadus, „Geneetiline varieeruvus kui naisepoolse viljatuse eelsoodumuse mõjutaja ja võimalike uute biomarkerite allikas“

Uurimisvaldkond: naiste tervis, viljakuse ja viljatuse geneetiline taust, geneetiline epidemioloogia

Missioon ENTAs: ENTA liikmena tahaksin teaduse ja teadlased inimestele ja ühiskonnale lähemale tuua, aidata kaasa teaduspõhise info levikule ning oma kogemuste ja tegudega olla eeskujuks ka teistele teadlastele.

Innar Liiv

Dotsent, Tallinna Tehnikaülikool 

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, informaatika, „Mustrite avastamine, kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises“ 2008.

Uurimisvaldkond: e-valitsemine ja andmeteadus, arvutuslik sotsiaalteadus, informatsiooni visualiseerimine ning andmekaeve tehnosiire tööstus- ja avaliku sektori rakendustesse.

Missioon ENTAs: Tuleviku töö, ametite ja teadlaste temaatika tõstatamine; suurandmete-põhise poliitikakujundamise toetamine; teadustulemuste siire tööstuslikesse ja avaliku sektori rakendustesse; ettevõtlus.

Lili Milani

Juhtivteadur, Tartu Ülikool

PhD: Uppsala Ülikool (Rootsi), molekulaarne meditsiin, „Geenide avaldumine vähirakkudes: splaissing, alleelspetsiifiline avaldumine ja DNA metülatsioon“ 2009.

Uurimisvaldkond: inimese geneetika, haiguste geneetika, farmakogeneetika, epigeneetika.

Missioon ENTAs: Soovin ENTA liikmena inspireerida tulevasi teadlasi, hoolitseda Eesti noorte teadlaste karjäärivõimaluste ja võrgustike loomise eest ning panustada asjatu bürokraatia vähendamise suunas!

Kerli Mõtus

Dotsent, Eesti Maaülikool

PhD: Eesti Maaülikool, veterinaarepidemioloogia, „Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades“ 2012.

Uurimisvaldkond: veterinaarepidemioloogia, piima- ja lihaveised, hukkumine, eutanaasia, riskitegurid ja põhjused.

Missioon ENTAs: Kaasa rääkida noorteadlastele olulistes küsimustes (rahastus, karjääri kujundamine, teaduse populariseerimine ja ühiskonnaga jagamine jne).

Miina Norvik

Teadur, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut

PhD: Taru Ülikool, läänemeresoome keeled, „Tuleviku väljendamise vahendid liivi keeles läänemeresoome keelte taustal“ 2015.

Uurimisvaldkond: läänemeresoome keeled, areaalne  tüpoloogia, keelte struktuurijooned

Missioon ENTAs: Soovin seista hea selle eest, et ka keelevaldkonna hääl esindatud. Tahan aidata kaasa teaduse populariseerimisele nii noorte hulgas kui ka ühiskonnas laiemalt. Samuti pean väga oluliseks erialadeülest suhtlust ja koostööd ning selle edendamist.

Kärt Ojavee

Vanemteadur, Eesti Kunstiakadeemia 

PhD: Eesti Kunstiakadeemia, kunst ja disain, „Nutitekstiilid interjööris“ 2013.

Uurimisvaldkond: kõrgtehnoloogilised kangad, interaktiivsed ruumitekstiilid, disain,  tööstusdisain, tekstiilitehnoloogiad.

Missioon ENTAs: esindada loometööpõhise uurimistööga tegelevate disainerite ja kunstnike huve. Tulevikus soovin kaasa aidata valdkondadevahelise koostöö võimaluste leidmisele ja ellu viimisele. 

Ester Oras

Vanemteadur, Tartu Ülikool

PhD: Cambridge'i Ülikool (UK), arheoloogia, „Peitvarade peitmispraktikad Läänemere idakaldal 1.‒9. sajandil pKr“ 2014.

Uurimisvaldkond: laboratoorne arheoloogia, analüütiline keemia, orgaanilised jäägianalüüsid, muinasaegne toitumine, muinasaegsed migratsiooniuuringud, dateerimine.

Missioon ENTAs: Multidistsplinaarsed uuringud, noorteadlaste roll akadeemias ja ühiskonnas, rahastamisküsimused.

Sander Pajusalu

PhD: Tartu Ülikool, arstiteadus „Mendeliaarsete haiguste ülegenoomne diagnostika: kromosomaalsest mikrokiibi analüüsist järgmise põlvkonna sekveneerimiseni“ 2017

Uurimisvaldkond: Kliiniline genoomika, pärilikud haigused

Missioon ENTAs: Seisan interdistsiplinaarsuse eest ja teadusvaldkondade vaheliste tehislike piiride vastu. Soovin, et parimast teadusest võidaksid kõik – nii teadlased ise kui ka kogu ühiskond. Tahan kaasa aidata kogu Eesti teaduspõhisemaks arenemisele.

Sille Pihlak

Teadur, Eesti Kunstiakadeemia

PhD: Eesti Kunstiakadeemia “Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe: Somaatilise modulaarsuse metodoloogia kujunemine puitarhitektuuris”, 2020

Uurimisvaldkond: Sille Pihlak on praktiseeriv arhitekt, õppejõud ja teadur Eesti Kunstiakadeemias. Oma igapäevatöös ajab ta uue ruumikultuuri jälgi, mis pakuks alternatiive tavapärasele hoone esteetikale ning lahendusi muutustele, mis tulenevad meie eetilisest kohustusest tegeleda pöörangutega kliimas ja ühiskonnas.

Missioon ENTAs: ENTA liikmena loodan tutvustada loovuurimusliku teaduse sisu, tugevndada teaduspõhist ruumiloomet (ja disaini) ning näidata teadmusmahuka ettevõtluse vajalikkust. 

ETISe profiil

Gert Preegel

Teadur, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, „Tsüklopentaan-1,2-diooni ja tsüklopent-2-een-1-ooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid“ 2016.

Uurimisvaldkond: orgaaniline keemia, tööstuskeemia.

Missioon ENTAs: Noorte teadlaste karjäärivõimaluste parandamine, tõenduspõhise maailmvaate rakendamine ühiskonnas.

Marju Raju

Teadur, Eesti Muusika ja Teatriakadeemia

PhD: Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, muusikateadus, „Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest“ 2015.

Uurimisvaldkond: muusikapsühholoogia, beebide ja väikelaste laulmise areng.

Missioon ENTAs: ENTA liikmena soovin edendada noorte teadlaste positsiooni ühiskonnas ja propageerida teaduslikku mõtteviisi.

Tuul Sepp

Loomaökoloogia kaasprofessor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, loomaökoloogia, „Rohevintide hematoloogilised tervisenäitajad: individuaalse varieeruvuse põhjused ja vastused immuunsüsteemi manipuleerimisele“ 2012.

Uurimisvaldkond: loomaökoloogia, loomafüsioloogia, evolutsioonibioloogia, linnastumise ökoloogia, vananemine looduses.

Missioon ENTAs: Teaduse populariseerimise populariseerimine teadlaste seas, lastega noorteadlaste võimaluste parandamine.

Andra Siibak

Meediauuringute professor, Tartu Ülikool

PhD: Tartu Ülikool, meedia ja kommunikatsioon, „Eesti 'digitaalse põlvkonna' enesepresentatsioon“  2009.

Uurimisvaldkond: internetikasutus, sotsiaalmeedia, auditooriumid, privaatsus, põlvkonnad, digitaalne kirjaoskus, internetikasutuse vahendamine.

Missioon ENTAs: Oma missiooniks ENTAs pean teaduskommunikatsiooni arendamist, konkreetsemalt teaduse populariseerimist. Tahan seista hea selle eest, et (noor)teadlastel oleks võimalik omandada täiendavaid teadmisi sellest, kuidas kommunikeerida enda teadustulemusi arusaadavalt, paeluvalt ning täpselt väga erinevatele sihtauditooriumitele ning erinevaid meediume kasutades. Samuti pean oluliseks, et (noor)teadlastel oleks võimalik omandatut koheselt ka praktiseerida.    

Jaak Sikk

Lektor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

PhD: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, nüüdisimprovisatsioon, „Stiimuli abil indutseeritud mentaalse kujutluse mõju vabaimprovisatsioonilise mänguprotsessi kvaliteedile“  2020.

Uurimisvaldkond: improvisatsioon, kujutlusvõime.

Missioon ENTAs: Loovuurija ja praktiseeriva muusikuna on erinevate filosoofiliste kontseptsioonide ning neurokognitiivsete mudelite sügavuti kogemine, teadvustamine ning kunstiline rakendamine minu igapäev. Soovin luua uut väärtust, mis pärineb teooria ning praktika ühendusalalt. Samuti on minu prioriteediks valdkondade- ja institutsioonideülene koostöö. 

ETISe profiil

Tõnn Talpsepp

Vanemteadur Tallinna Tehnikaülikool, järeldoktor Aalto Ülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, finantsökonoomika: „Investorite käitumine ning volatiilsuse asümmeetria“ 2010

Uurimisvaldkond: käitumuslik rahandus, finantstehnoloogia

Missioon ENTAs: Propageerida teadus- ja andmepõhist lähenemist; olla abiks akadeemilist karjääri alustavate noorteadlaste teel ning aidata noori jätkata õpingutega doktori tasemel.

Martin Thalfeldt

Hoonete tehnosüsteemide abiprofessor, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, ehitus ja keskkonnatehnika, "Külmas kliimas asuvate energiatõhusate büroohoonete fassaadi energia- ja majandusanalüüs" 2016.

Uurimisvaldkond: hoonete energiatõhusus ja sisekliima; kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide kavandamine; hoonete toimivuse hindamine reaalajas

Missioon ENTAs: Sooviksin edendada interdistsiplinaarse teadus- ja arendustööd nii ülikoolide sees kui ka vahel ning erinevate sektorite koostöös. Samuti pean oluliseks, et noorteadlasi toetataks üleminekul juhendatavast juhendajaks.

Aare Tool

Muusikateooria lektor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

PhD: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, muusikateadus, „Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas“ 2016.

Uurimisvaldkond: muusikateooria, muusikaanalüüs, Eesti muusika.

Missioon ENTAs: Humanitaarteadlaste osalemine ENTA-s aitab kaasa sellele, et paremini teadvustada eri teadusvaldkondade sidemeid ja koostöövõimalusi.

Toomas Vaimann

Vanemteadur, Tallinna Tehnikaülikool

PhD: Tallinna Tehnikaülikool, energia- ja geotehnika, „Asünkroonmasina rootori diagnostika staatorisignaalide uurimise meetodil“ 2014.

Uurimisvaldkond: elektrimasinad, elektrimasinate ja -ajamite diagnostika, olukorraseire, prognostika.

Missioon ENTAs: Minu missioon ENTAs on populariseerida ja edendada inseneeriat kui teadusmahukat rakendusteadust. Seista noorteadlaste rahastuse ja arenguvõimaluste eest.

Heli Valtna

Vanemteadur, Tartu Ülikool; arendusprojektide juht, LightCode Photonics OÜ asutaja ja tegevjuht

PhD: Tartu Ülikool, füüsika „Ülevalgusekiirusega levivad lokaliseeritud laineväljad“ 2010.

Uurimisvaldkond: laineoptika, ülilaiaribaliste valgusväljade ajalis-ruumiline vormimine ja mõõtmine.

Missioon ENTAs: Soovin anda panuse Eesti teaduse, kõrghariduse ja teadmiste põhisele majanduse ökosüsteemi arengusse, jätkusuutlikkusse ning pikaajalise kandva visiooni välja töötamisse. 30‒40 aastat erialast karjääri on ühteaegu vastutus ja võimalus maailma uueks ning paremaks paigaks luua.

ETISe profiil

Aro Velmet

Euroopa ajaloo abiprofessor, Lõuna-California Ülikool; külalisteadur, Tartu Ülikool

PhD: New Yorgi Ülikool, ajalugu ja prantsuse uuringud, “Pasteuri impeerium: bakterioloogia, poliitika ja transnatsionaalne teadus, 1890-1945,” 2016.

Uurimisvaldkond: teaduse, tehnoloogia ja meditsiini ajalugu, kolonialism, impeeriumid, üleilmne valitsemine, soouuringud, andmetöötluse ja arvutustehnika ajalugu, kultuuriajalugu.

Missioon ENTAs: Esindada humanitaarteadlaste ja teaduse- ja tehnoloogiauurijate huve ENTAs ja laiemates Eesti teaduskeskusteludes. Panustada teaduspõhise otsustamise edendamisse Eesti ühiskonnas ja kriitilise teadusmõtte levikusse Eesti meediapildis. Panustada soolise võrdõiguslikkuse, võrdse kohtlemise ja inimväärikust austava töökeskkonna arengusse teaduses.