Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professorite valimiseks

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel keskenduda erialalistele teadusuuringutele.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, kes on töötanud vanemteaduri ja/või professorina või nendega võrdsustatud ametikohtadel kokku vähemalt kümme aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud doktoriväitekirju. Uurija-professoriks kandideerijalt nõutakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edu uurimistoetuste saamisel ja täitmisel. Valitud kandidaadi, Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping uurija-professori ametikoha avamiseks.

Uurija-professorid valitakse kolmeks aastaks (2022–2024). Uurija-professori toetus aastal 2020 oli 33 554 eurot ja 2021. aastal 40 000 eurot; eeldatavasti kehtib see ka järgmiste aastate kohta, täpsed summad selguvad akadeemia eelarve kinnitamisel.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita osalusvorm hiljemalt 1. novembriks 2021 aadressil https://ta-konkursid.ee, mille kaudu esitada:

  • avaldus (st täidetud osalemisvorm veebikeskkonnas);
  • valimisperioodi tegevuskava, sh kavandatavate uuringute üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt;
  • kümne tähtsama, planeeritava uurimistööga seonduva teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu (lisada DOI-d, kui need on olemas);
  • loetelu tähtsamatest planeeritava teemaga seotud teadustöödest või uurimisprojektidest;
  • teadus- ja arendusasutuse (kuhu uurija-professori ametikoht luuakse) allkirjastatud nõusolek;
  • doktorikraadi tõendava dokumendi ärakiri;
  • elulookirjeldus;
  • soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

 Lisainfo Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee