Eesti teaduste akadeemia kirjastuse ajakirjade uued numbrid on ilmunud

Märtsis ilmusid teadusajakirjade Linguistica Uralica, Oil Shale, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences ja Trames värsked väljaanded.

Lühiülevaated märtsis ilmunud ajakirjadest:

LINGUISTICA URALICA
Ajakirja Linguistica Uralica 2023. aasta esimeses numbris on Milda Dailidėnaitė (Tartu Ülikool ja Läti Ülikooli Liivi Instituut) uurimus liivi jussiivist. Jussiiv ehk möönev kõneviis on olemas ka eesti keeles. Liivi keeles kasutatakse jussiivi vorme üldiselt koos hortatiivse partikliga laz („las“). Liivi keelt ei ole süstemaatiliselt normeeritud ja seal on palju varieeruvust. Artiklis esitab autor korpuse näidetel (444) põhineva morfosüntaktilise analüüsi tulemused. Vaadeldakse liivi jussiivi varasemaid uurimusi, käsitletakse korpuses leiduvate jussiivi näidete vormilist külge ja analüüsitakse jussiivsete öeldiste puhul kasutatavaid käändevorme.

OIL SHALE
Ajakirja Oil Shale värske numbri avaartikkel on „A bibliometric comparative study on global oil shale research: hotspots, trends and regional focus“. Hiina teadlased kogusid Web of Science (WoS) andmebaasist kokku aastatel 2012–2022 avaldatud põlevkivi käsitlevad artiklid ja koostasid nende bibliomeetrilise analüüsi. Kokkuvõttes jõuti järeldusele, et viimase 10 aasta peamised uurimisteemad on „pürolüüs“, „põlevkivi“, „põlevkivituhk“, „GC-MS“, „pooride struktuur“, „leegi levik“, „Maastricht“, „mikroelemendid“, „aatomjõumikroskoopia“ ja „HCL-HF isolatsioonimeetod“. Uurimistöid oli põlevkivi geoloogilistest ja keemilistest omadustest uurimise ja analüüside meetodite ning tehnoloogiateni.

Eesti teadlaste artiklis „The composition of kukersite shale oil“ esitatakse uusi eksperimentaalseid andmeid kukersiitpõlevkiviõli elementide koostise ja infrapunaspektri kohta. Et saada üksikasjalikku teavet, kuidas muutub õli koostis sõltuvalt õlifraktsiooni keskmisest molekulmassist, eraldati põlevkiviõli destilleerimise teel kitsasteks keevateks fraktsioonideks. Nii on võimalik saada üksikasjalikumaid andmeid õli erinevate osade kohta võrreldes varasemate andmekogumitega.

Ajakirjas on huvitavat lugemist ka Maroko teadlastelt („The effect of various parameters on the supercritical extraction of Moroccan oil shales: Application in the elaboration of carbon foams and graphitizable carbons“) ja Hiina teadlastelt („Pore types of oil shale in Jilin Province, Northeastern China“).

PROCEEDINGS OF THE ESTONIAN ACADEMY OF SCIENCES
Ajakirja Proceedings of the Estonian Academy of Sciences 2023. aasta märtsinumbris on üheksa artiklit Eesti ja välisautoritelt. Uurimustöid on mitmel teemal, näiteks hüdromehaanika, matemaatika, optika, matemaatiline füüsika jt.

Värskes väljaandes ilmub ka Liina Pajusalu ja kaasautorite mereelupaikade teemaline uurimus „Meriheina (Zostera marina) elupaikade taastamine Läänemere kirdeosas“. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlased koos Soome ja Norra kolleegidega uurisid rannakarpide Mytilus edulis/trossulus mõju pika meriheina Zostera marina taastamisele. Viimase 50 aasta jooksul on nende liikide levikuala kogu maailmas vähenenud ligikaudu 30%. Varasemad uuringud on näidanud, et rannakarbid võivad mõjuda meriheina kasvule soodsalt. Teadlaste katsetulemused näitavad, et meriheina ja rannakarpide koos taastamine ei õnnestunud, kuna karpide arvukus vähenes märkimisväärselt juba esimesel kasvuperioodil. Samal ajal meriheina taimede arvukus suurenes, seda eriti teisel kasvuperioodil tuultele ja lainetusele vähem avatud kasvukohas, mis näitab, et nendel aladel on taastamine võimalik. Meriheinakoosluste taastamisel mängivad abiootilised tegurid suuremat rolli kui biootilised interaktsioonid, mistõttu sõltub taastamise edukus suuresti kohalikest keskkonnatingimustest.

TRAMES. A JOURNAL OF THE HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Ajakirja Trames värskest numbrist leiab lugeja neli kaastööd.

Avaartikkel on Eesti uurija Jüri Saare (Tartu Ülikool ja Sisekaitseakadeemia) käsitlus „Venemaa püha sõda ja sõjaline riik“. Selles testitakse hüpoteesi, mille kohaselt saab Venemaa sõjalist strateegiat ja riigi peamiste ideoloogide ideid seostada religiooni pärast peetava sõjaga. Keskendutakse küsimusele, mil määral leiab selline seos praktilist kinnitust praeguses Vene-Ukraina sõjas. Vaadatakse ka seda, kuidas Venemaa käitub sõnades ja tegudes.

Hiina õpetlase Zhong Xiaohongi uurimus Hiina pärimusmuusikast käsitleb tsitrilaadset instrumenti zházhēng. Uuritakse, miks on sellel pillil erinevates paikades erinev kuju ning erinevad valmistusviisid ning mis aitas kaasa sellele, et instrument on kasutusel tänapäevalgi. Uurimismaterjalina kasutati säilinud autentseid zházhēng’e ja kirjalikke allikaid selle instrumendi kohta. Käsitluse teoreetiline raamistik on etnomusikoloogiline.

Malai ja Indoneesia teadlased John Lee Kean Yew ja Jacob Donald Tan uurivad võrdlevalt budistliku ja kristliku eetika mõju Hiina ärikultuurile. Artikli aluseks on Hiina ärijuhtide religioossed tavad, mis mõjutavad nii juhtimist kui ärieetikat. Kui budism keskendub kogemuspõhisele eetilisele teadvusele, et arendada ettevõtet vastutustundlikult, siis kristlik usk ja mõistus põimuvad, et luua tegevuspõhimõtteid, kriteeriumeid ja juhiseid ning äritegevuse jaoks olulisi vooruseid. Artikli eesmärk on heade äripraktikate tugevdamine.

Väljaande lõpetab Lõuna-Aafrika Vabariigi teadlase artikkel „Klassikapitalism vabanemisjärgses riigis: demokraatliku Lõuna-Aafrika mustad teemandid“. Lõuna-Aafrika on teinud suuri edusamme tõrjutute kaasamise ja võrdõiguslikkuse poole. Lõhe rikaste ja vaeste vahel aga endiselt kasvab. Elitarism ja privileegid on sama vanad kui inimeksistents ja jätkuvad ka tulevikus. Selles artiklis vaadeldakse neoliberaalse poliitikareformi mõju, mille eesmärk on tagada ümberkujundamine ja areng, uurides mustanahaliste majandusliku olukorra parandamise strateegiat (BBBEE). Kapitalismi ja natsionalistlike diskursuste tulemusena on Lõuna-Aafrikas selged võitjad ja kaotajad. Seda kinnitavad tärkavas klassikapitalismis rasside, klasside ja sugude erinevused. Artiklist selgub, et mustanahalised Aafrika naised jäävad hegemoonia, hierarhia, klassi ja sotsiaalse esindatuse piires stereotüüpseks.

Täiendav info:
Huvilised saavad kirjastuse veebi kaudu tellida teavituse uue ajakirjanumbri ilmumise kohta, vt lähemalt.

Eesti teaduste akadeemia kirjastus ootab teadusartiklite käsikirju. Rohkem infot ajakirjade veebis.