Riigi teaduspreemiate konkurss on avatud

Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel välja 2023. aasta Eesti vabariigi teaduspreemiate konkursi.

Riigi teaduspreemiad määratakse Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadus- ja arendustöö tulemuste eest.

Komisjon ootab ettepanekuid 16. detsembriks 2022 elektrooniliselt teaduste akadeemia konkursside e-keskkonnas.

ESITATAVAD ANDMED JA DOKUMENDID

1. Teaduspreemia avastuse eest (vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest, 50 000 eurot)

Preemiakandidaadi (-kandidaatide) ülesseadmiseks esitada:

 • kandidaadi kontakt- jm andmed;
 • motiveeritud esildis (eesti k), kuni 3 lk;
 • motiveeritud esildis (ingl k), kuni 3 lk;
 • organisatsiooni juhtorgani otsus (lisada juhul, kui esitaja on organisatsioon);
 • elulookirjeldus (eesti k), kuni 3 lk iga töörühma liikme kohta. Esitada kõik elulookirjeldused koos ühe failina;
 • elulookirjeldus (ingl k), kuni 3 lk iga töörühma liikme kohta. Esitada kõik elulookirjeldused koos ühe failina;
 • materjalid (eesti k), sh publikatsioonid, mida peate preemia määramisel oluliseks; mitme faili esitamisel kokkupakituna, soovitatavalt zip-failina;
 • materjalid (ingl k), sh publikatsioonid, mida peate preemia määramisel oluliseks; mitme faili esitamisel kokkupakituna, soovitatavalt zip-failina;
 • esitaja kontaktandmed.

2. Elutööpreemia (preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest, 2 preemiat, á 40 000 eurot)

Preemiakandidaadi ülesseadmiseks esitada:

 • kandidaadi kontakt- jm andmed;
 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk);
 • organisatsiooni juhtorgani otsus (juhul, kui kandidaadi esitab organisatsioon);
 • kandidaadi elulookirjeldus  (kuni 3 lk);
 • kandidaadi teaduspublikatsioonide nimekiri, milles on eraldi esile toodud kümme olulisemat (lisada DOI koodid);
 • 10 eelnevas nimekirjas esile toodud olulisemat publikatsiooni (eraldi failidena);
 • esitaja kontaktandmed.

3. Aastapreemiad (eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde või tööde tsüklite esiletõstmiseks (8 preemiat, á 20 000 eurot) järgmistes valdkondades:

 • täppisteadused; 
 • keemia ja molekulaarbioloogia;
 • tehnikateadused;
 • arstiteadus; 
 • geo- ja bioteadused;
 • põllumajandusteadused;
 • sotsiaalteadused;  
 • humanitaarteadused.

Aastapreemia kandidaadi või teadusrühma ülesseadmiseks esitada:

 • kandidaadi (või teadusrühma) kontakt- jm andmed;
 • motiveeritud esildis (kuni 3 lk), kus on märgitud valdkond ülal toodud nimistust ja töö või tööde tsükli pealkiri; teadusrühma puhul formuleerida iga teadusrühma liikme isiklik teaduslik panus ning kui on, siis tuua välja töörühma juht;
 • organisatsiooni juhtorgani otsus (lisada juhul, kui esitaja on organisatsioon);
 • kandidaadi või teadusrühma liikmete elulookirjeldused  (kuni 3 lk iga liikme kohta, teadusrühma liikmete elulookirjeldused ühe failina);
 • tulemusega seotud, eelmise nelja aasta (2019–2022) jooksul ilmunud teadustöö või tööde tsüklisse kuuluvate publikatsioonide nimistu (sh DOI koodid);
 • eelnimetatud publikatsioonide failid (kokkupakituna, soovitatavalt zip-failina).

PREEMIAKANDIDAATIDE ESITAMINE

Ettepanekuid preemia määramiseks võivad komisjonile esitada ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogud, Eesti teaduste akadeemia akadeemikud, Eesti tööandjate keskliit, Eesti kaubandus-tööstuskoda ja teenusmajanduse koda.

Aastapreemiaga varem autasustatud teadustöötajaid ja teadusrühmi võib taas esitada aastapreemia määramiseks kümne aasta möödudes preemia määramisest uuel tasandil teadustöö eest.

Aastapreemia saanud teadustööde tsükli ühtegi osa ei ole lubatud kaasautorite poolt järgmistel aastatel aastapreemiale esitatavate teadustööde tsüklite osana kasutada.

Lisainformatsioon Tiina Rahkama, tiina.rahkama@akadeemia.ee
Esitamisega seotud tehnilised küsimused Margit Lehis, margit.lehis@akadeemia.ee