Avatud on konkurss toetuste saamiseks riigiõigusteaduse alal

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja avaliku konkursi toetuste saamiseks riigiõigusteaduse alal.

Toetus on mõeldud uurimuste, analüüside ja projektide läbiviimiseks riigiõiguse alal. Toetus eraldatakse loometöö valmimiseks (nt riigiõigust käsitlev teadusartikkel, raamat, õpik või nende tõlge, samuti ettekanne või sündmus).

Toetust võib taotleda nii füüsiline kui juriidiline isik, toetust eraldatakse üksnes tulevikus toimuvate tegevuste rahastamiseks.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita hiljemalt 1. veebruariks 2024 taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee. Vormi tuleb sisestada või lisada järgmine informatsioon:

  • taotleja nimi, kontaktandmed;
  • projekti pealkiri;
  • taotletava toetuse summa;
  • tegevuse alguse ja lõpu kuupäevad;
  • põhjendus, milles selgitatakse uuritava riigiõiguse probleemi aktuaalsust ja tähtsust Eesti riigiõiguse arengu jaoks, samuti selle uurimise rahastamise vajalikkust Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali vahenditest (kuni 1 lk);
  • toetuse kasutamise kava, milles esitatakse ülevaade planeeritavatest tegevustest koos ajakavaga (kuni 4 lk);
  • toetuse kasutamise eelarve;
  • soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida taotleja oluliseks peab.

Laekunud taotlused vaatab läbi Eesti teaduste akadeemia juhatuse moodustatud komisjon. Komisjon esitab ettepaneku toetuse määramiseks riigiõiguse sihtkapitali nõukojale, kes otsustab toetuse määramise.

Kokku toetatakse esitatud taotlusi summas 60 000 eurot. Riigiõiguse sihtkapitali nõukojal on õigus jätta piisava tasemega taotluste puudumisel toetus määramata.

Eesti teaduste akadeemia sõlmib toetuse saajaga lepingu, milles määratakse kindlaks toetuse väljamaksmise tähtajad, samuti uurimistööga taotletavad eesmärgid ja nende saavutamise tähtajad. Toetuse saaja on kohustatud esitama lepingus sätestatud tähtajaks kirjaliku sisulise ja finantsaruande. Riigiõiguse sihtkapital avaldab info eraldatud toetuse kohta oma veebilehel.

Vaata lisaks: Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali vahenditest stipendiumi ja toetuse määramise kord

Lisainformatsioon: Kerdi Raud, kerdi.raud@akadeemia.ee