ALLEA toetab avatud juurdepääsuga publitseerimist Euroopa Liidus

Euroopa teaduste akadeemiate ühendus ALLEA annab oma värskes avalduses hinnangu kirjastamismudelitele, mis põhinevad kuldsel avatud juurdepääsul (Gold Open Access) ja nn suurtel tehingutel („Big Deals“). Avaldus juhib tähelepanu nende mudelite soovimatutele kõrvalmõjudele ning annab soovitused teadusasutustele, raamatukogudele ja poliitikakujundajatele, kuidas liikuda jätkusuutliku kasumit mittetaotleva teaduskirjastamise suunas. Ühtlasi tervitab ja toetab ALLEA „teemant“ avatud juurdepääsu (Diamond Open Access) põhimõttel kirjastamist.

Tänu Gold Open Accessi kaudu jagatud teaduspublikatsioonide arvu kasvule on ligipääs teadusuuringute tulemustele parem kui kunagi varem. Samal ajal on aga suurenenud takistused autoritele, kes peavad oma töö avatud juurdepääsuga publitseerimise eest sageli maksma märkimisväärseid artikli avaldamistasusid.  

Teadusliku publitseerimisega seotud kulude kasv seab oluliselt ebasoodsamasse olukorda maailma lõunapoolsete riikide teadlased, sotsiaal- ja humanitaarteaduste alarahastatud teadlased ning oma karjääri alguses olevad teadlased. Nn suured tehingud ehk teadusraamatukogude, institutsioonide ja ülikoolide „loe ja avalda“ lepingud  teaduskirjastajatega on ebavõrdsust veelgi süvendanud ja aidanud kaasa suurte kommertskirjastajate niigi domineeriva turupositsiooni kindlustamisele.

Samuti on ALLEA mures, et nn suurte tehingute tingimused ei kajasta piisavalt Euroopa Liidu uusi autoriõiguse eeskirju. Samuti ei hinda õiglaselt teadlaste ja nende institutsioonide loomingulist ja teadustegevust ning nende investeeringuid ja jõupingutusi uurimistulemuste loomiseks avalikkuse hüvanguks. Kuigi ELi ja liikmesriikide autoriõiguse seaduste eesmärk on hõlbustada teaduspublikatsioonide vaba kasutamist ja jagamist, ei arvesta praegused nn suured tehingud üldjuhul neid seadusjärgseid tasuta kasutusviise.

ALLEA annab neli soovitust, et jõuda õiglasema ja taskukohasema süsteemini, mis võtab arvesse ELi uue autoriõiguse eeskirjad:

1. Järgmise põlvkonna lepingute üle peetavatel läbirääkimistel peaksid teadlased ja raamatukogud paremini kaaluma oma õigusi, mis tulenevad ELi uutest autoriõiguse eeskirjadest.

2. Teadlased ja raamatukogud peaksid loobuma siiani domineerivast õiguste loovutamise mudelist.

3. ELi liikmesriikide autoriõigust käsitlevad õigusaktid tuleks ühtlustada ja kehtestada ELi-üleselt teisesed avaldamisõigused ilma embargota.

4. Oluline on edasi arendada kogukonnapõhist mittetulunduslikku kirjastamist.

Eesti teaduste akadeemia ja akadeemia kirjastus tegutsevad avatud juurdepääsu põhimõtte järgi. Akadeemia kirjastus ei nõua artikli avaldamistasu Eesti teadusasutustes töötavatelt teadlastelt ja teadlastelt, kelle teadustööd rahastavad Eesti institutsioonid, avalik sektor või Euroopa grandid. Selline kirjastustegevus vastab „teemant“ avatud juurdepääsu põhimõttele.  

Välismaistele autoritele rakenduvad artikli avaldamistasud, mis katavad nende toimetamisega seotud kulud ilma kirjastuse kasumitaotluseta (kirjastamine „kuldse“ avatud juurdepääsu põhimõttel). Erandiks on ajakirjad Acta Historica Tallinnensia ja Linguistica Uralica, kus avaldamistasud puuduvad.  

Kõik avaldatud artiklid saavad avaliku juurdepääsu niipea, kui need on veebis ilmunud. Alates 2022. aastast kehtib kõikidele akadeemia ajakirjades ilmuvatele artiklitele litsents CC BY 4.0, mis seab kõige vähem piiranguid teose kasutamisele, vastab avatud juurdepääsu tingimustele ja artikli autor või autorid säilitavad oma õigused teose üle.

ALLEA avalduse leiab siit.