Akadeemia välisliige Jaan Valsiner – 70

Jaan Valsiner on sündinud 29. juunil 1951. aastal Tallinnas. 1976. aastal lõpetas ta Tartu ülikooli psühholoogia erialal (psühholingvistika ja kommunikatsiooni suunal) ning 1979. aastal kaitses samas doktoritöö teemal „Nägude ja näoilmete tuvastamismehhanismid”.

Aastatel 1976−1980 oli Jaan Valsiner Tartu ülikooli psühholoogia osakonna noorem- ja vanemteadur, lektor ja abiprofessor. Pärast Eestis lahkumist 1980. aastal sai temast Justus-Liebigi ülikooli (Giessen) külalisprofessor. Aastatel 1980−1981 oli ta Minnesota ülikooli (Minneapolis) laste arengu instituudi külalis-abiprofessor, 1981−1997 Põhja-Carolina ülikooli Chapel Hillis psühholoogiaosakonna abiprofessor, dotsent ja professor, 1997−2013 Clark’i ülikooli (Massachusetts) psühholoogia professor, 2013−2018 samas teadur, alates 2018 emeriitprofessor. Alates 2013 on Jaan Valsiner Aalborgi ülikooli kultuuripsühholoogia professor ning alates 2019 Sigmund Freudi ülikooli (Viin) külalisprofessor.

Jaan Valsineri peamine uurimisvaldkond oli esmalt arengupsühholoogia (valdavalt ema ja lapse suhtlusmustrite analüüs), hiljem inimese elukestvate kognitiivsete ja afektiivsete protsesside kultuuriline organiseeritus ning kultuuripsühholoogia, psühholoogia ajalugu ja psühholoogia metodoloogia, psühholoogia ja semiootika seosed, kultuuripsühholoogia teooriast inimese kõrgemad psüühilised protsessid, nende märgiline olemus ning dünaamiline vastastiktoime sotsiaalse ja kultuurilise kontekstiga.

Jaan Valsiner on kõrgelt hinnatud eelretsenseeritava ajakirja Culture and Psychology asutaja ja pikaaegne peatoimetaja, kümmekonna eelretsenseeritava ajakirja toimetuskolleegiumi liige, mitme raamatusarja toimetaja, rahvusvahelise psühholoogiaühingu International Society for Dialogical Science (Holland) asutajaliige, Horowitzi fondi (Princeton) juhatuse liige (2008−2017) jne. Ta on avaldanud üle 400 teaduspublikatsiooni, millest põhiosa moodustavad teadusajakirjade artiklid ja koguteoste peatükid. Ta on enam kui 40 raamatu ja artiklikogumiku autor, kaasautor või toimetaja.

Jaan Valsiner on maailmas oma uurimisvaldkonna pioneere ning aidanud palju kaasa Eesti teaduse tutvustamisele maailmas. Ta on ajakirja Acta Semiotica Estica toimetuskolleegiumi liige, Eesti psühholoogide liidu liige. Kaalukas on tema panus Tallinna ülikooli psühholoogia eriala arengusse – osalemine erialakirjanduse komplekteerimises, üliõpilaste õpetamises ja juhendamises ning õppejõudude ja doktorantide kaasamises rahvusvahelistesse erialavõrgustikesse, õppejõudude vahetusprojektidesse, rahvusvahelistesse uurimisprojektidesse ning konverentside ja seminaride korraldamisse. 2020. aastal pälvis Jaan Valsiner Tartu ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumi, mis võimaldab tal teha 2021/2022 õppeaastal õppe- ja teadustööd ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis.

Professor Valsineri tööd on tunnustatud Alexander von Humboldt’i nimelise preemiaga uurimustööde eest sotsiaalteaduste vallas (1995, 1999, 2012), Fulbright’i loenguseeria ja teadusstipendiumiga (1995−1997), Valgetähe IV klassi teenetemärgiga (2001), Hans Kiliani auhinnaga silmapaistva panuse eest inimolemuse ja kultuurikäitumise uurimisse (2017). Ta on Tallinna ülikooli (2008) ning Valle ülikooli (Cali, Kolumbia) audoktor (2010). Eesti teaduste akadeemia välisliikmeks valiti Jaan Valsiner 2017. aastal.