2021. aasta riigi teaduspreemiate kandidaadid

Riigi teaduspreemiate kandidaadid 2021. aastaks on selgunud.

Kahele preemiale pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (elutööpreemia) on esitatud:

 • Jaan Aarik
 • Talis Bachmann
 • Irina Belobrovtseva
 • Mihkel Kaljurand
 • Rein Laaneots
 • Viive Rosenberg
 • Jaan Sootak
 • Toomas Andres Sulling
 • Jüri Talvet
 • Ene-Margit Tiit
 • Asta Õim

Preemiale vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest on esitatud:

 • Arved Vain – Skeletilihase mehaanilise pinge transmissiooni nähtuse biomehaaniliste parameetrite määramise müomeetrilise tehnoloogia leiutamine ning seadmete arendamine.

Aastapreemiate kandidaadid kaheksas teadusvaldkonnas:

Täppisteadused

 • Arvi Freiberg (kollektiivi juht), Juha-Matti Linnanto ja Margus Rätsep – Klorofülli fotofüüsikat ja funktsionaalsust määravad vibroonsed vastastikmõjud;
 • Gert Hütsi, Martti Raidal ja Hardi Veermäe – Mustadest aukudest koosnev tumeaine;
 • Jaan Kalda – Juhumuutlikkus ja mastaabiinvariantsus looduses ja ühiskonnas;
 • Yury Orlovskiy, Alexander Vanetsev ja Ilmo Sildos – Nanoskaalas kuvamine, kuumutamine ja termomeetria biomeditsiinilisteks rakendusteks.

Keemia ja molekulaarbioloogia

 • Tuuli Käämbre – Metaboolse plastilisusega seotud mehhanismid vähirakkude mitokondrites;
 • Enn Lust ja Alar Jänes – Operando meetodite arendamine ja rakendamine poorsete Na-ioon patareide elektroodide ning muude poorsete materjalide ja ühikrakkude süvauuringuteks,
 • Kristiina Tambets, Siiri Rootsi, Lehti Saag, Anne-Mai Ilumäe ja Aivar Kriiska – Eesti alade elanikkonna kujunemisest kaasaegsete inimgenoomide ja vana DNA alusel soome-ugri kontekstis.

Tehnikateadused

 • Maarja Gossberg ja Jüri Krustok – Uute 2D ja 3D mitmikpooljuhtide optiline spektroskoopia;
 • Indrek Must – Looduskaaslejad pehmerobotid terviserakendustele;
 • Eduard Petlenkov, Juri Belikov ja Aleksei Tepljakov – Murrulistel tuletistel põhinevad meetodid juhtimisteoorias;
 • Jaan Raik – Usaldusväärsete ja turvaliste arvutisüsteemide projekteerimismeetodid ja arhitektuurid 2017–2020;
 • Dominique Unruh – Infoturve kvantarvutite ajastul.

Arstiteadus

 • Eero Vasar (kollektiivi juht), Mario Plaas, Mari-Anne Philips ja Liina Haring – Siirdeuuringud neuropsühhiaatrias: geneetiliselt muundatud katseloomadest skisofreeniaspektri häireteni inimestel;
 • Katrin Õunap – Uute haruldaste haiguste avastamine ja nende levimuse uurimine.

Geo- ja bioteadused

 • Aveliina Helm ja Tsipe Aavik – Maastikuskaalalised protsessid elurikkuse ja loodushüvede hoidmisel ning taastamisel;
 • Kaja Kasemets – Metalliliste nanoosakeste antimikroobsed omadused ja toksikoloogilised riskid;
 • Hannes Kollist ja Ebe Merilo – Taimed muutuvas kliimas: õhulõhed ja veekasutuse regulatsioon põua ja muutuva CO2 tingimustes;
 • Jonne Kotta – Mereelustik kliimamuutuste tõmbetuultes;
 • Urmas Raudsepp – Läänemere seisundi kompleksne analüüs kasutades Copernicus Mereteenuste suurandmeid.

Põllumajandusteadused

 • Kaarel Adamberg – Tervist toetava toidu arendus seedetrakti mikrobioomi põhjal;
 • Eve Veromann – Innovaatilise RNAi tehnoloogia arendamine ja looduse hüvede rakendamine jätkusuutlikus põllumajanduses.

Sotsiaalteadused

 • Veronika Kalmus, Marju Lauristin, Anu Masso, Signe Opermann, Peeter Vihalemm ja Triin Vihalemm – Eesti ühiskonna transformatsioon: analüüs ja mõtestamine;
 • Merike Sisask – Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid;
 • Karsten Staehr – Ülemaailmse finantskriisi makroökonoomika: taust, tagajärjed ja poliitikad;
 • Uku Vainik – Ülekaalu psühholoogia süstematiseerimine ja teooriate testimine.

Humanitaarteadused

 • Epp Annus – Sotskolonialismi filosoofilis-teoreetilise paradigma väljatöötamine, nõukogude ühiskondade ja kultuuride uuringud;
 • Siobhan Kattago – monograafia Encountering the Past within the Present: Modern Experiences of Time;
 • Timo Maran – monograafia Mimicry and Meaning: Structure and Semiotics of Biological Mimicry; lühimonograafia Ecosemiotics. The Study of Signs in Changing Ecologies;
 • Kersti Markus – monograafia Visual Culture and Politics in the Baltic Sea Region, 1100–1250;
 • Marek Tamm – uurimistööd keskaja uuringute ja ajalooteooria valdkonnas;
 • Andreas Ventsel – Poliitikasemiootika ja infomõjutustegevuste semiootiline analüüs.

Riigi teaduspreemiate komisjon ootas ettepanekuid 16. detsembriks 2020. Ettepanekuid preemia määramiseks võivad esitada ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogud, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikud, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Teenusmajanduse Koda.