Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvahelise teadusliku koostöö arendamine ning Eesti teaduse esindamine on tegevusülesandena sätestatud Eesti Teaduste Akadeemia seaduses ja põhikirjas ning täpsemalt lahti mõtestatud akadeemia arengu- ja tegevuskavas.

Akadeemia tegevussuunad rahvusvahelises ulatuses on järgmised:

  • koostöö rahvusvaheliste teadusorganisatsioonidega ja teadussuundade erialaliitudega;
  • tegevus Euroopa Liidu institutsioonides, programmides, projektides (näit mobiilsuskeskuste võrgustik EURAXESS);
  • Euroopa teadusruumi idee arendamine ja NATO teadusprogrammidesse lülitumine;
  • kahepoolne koostöö teiste riikide akadeemiate ja teadusinstitutsioonidega (sh akadeemiline teadlasvahetus, teaduskoostööprojektid);
  • ühised teadusüritused, sh Läänemeremaade traditsioonilised konverentsid – Balti vaimse koostöö konverentsid.

Rahvusvahelise koostöö kontakt

Ülle Raud    
koostöö juht
Tel 645 1925, 504 2659
ylle.raud@akadeemia.ee