Privaatsusteade

Privaatsusteade

  1. Käesolev privaatsusteade selgitab, kuidas Eesti Teaduste Akadeemia (edaspidi “Akadeemia”) kogub ja töötleb nende füüsiliste isikute, kes külastavad Eestit Akadeemia ja Akadeemia koostööpartneri koostöö raames (edaspidi “andmesubjekt”).
  2. Isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Teaduste Akadeemia, registrikood 74000168, aadress Kohtu 6/1, 10130 Tallinn, Estonia, e-posti aadress akadeemia@akadeemia.ee.
  3. Akadeemia töötleb muuhulgas järgmisi isikuandmeid: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, külastuse kestus, pangaandmed, andmed päevaraha ja Akadeemia poolt broneeritud majutuse kohta.
  4. Töötlemise eesmärk on korraldada Akadeemia ja Akadeemia koostööpartneri kokkuleppel toimuvat akadeemiku Eesti visiiti, sealhulgas broneerida majutus ja maksta andmesubjektile päevaraha. Lisaks töötleb Akadeemia isikuandmeid seadusest tuleneva raamatupidamiskohustuse täitmiseks.
  5. Akadeemia võib teatud juhtudel edastada andmesubjekti isikuandmeid kolmandatele isikutele. Sellisteks isikuteks on erinevad teenusepakkujad, sealhulgas majutusteenuse pakkujad, info- ja kommunikatsiooniteenuse osutajad, raamatupidamisteenuse osutajad ja audiitorid. Kõik eeltoodud isikud töötlevad isikuandmeid üksnes Akadeemia volitatud töötlejana ja üksnes teenuse osutamiseks. Seaduses toodud juhtudel peab Akadeemia edastama isikuandmeid avaliku võimu organitele ja järelevalve teostajatele.
  6. Akadeemia säilitab isikuandmeid perioodi jooksul, mis on vajalik privaatsusteates toodud eesmärgi saavutamiseks või kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.
  7. Andmesubjektil on õigus isikuandmetega tutvuda, nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus kasutada andmete ülekandmise õigust. Andmesubjekti eeltoodud õigute teostamiseks palume saata e-kirja aadressile akadeemia@akadeemia.ee.
  8. Kui andmesubjekt leiab, et tema õigusi on rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole ja/või kohtusse. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed on leitavad veebilehel www.aki.ee.
  9. Akadeemial on õigus privaatsusteadet ühepoolselt muuta. Akadeemia teavitab muudatustest oma veebilehel, e-kirjaga või muul viisil.