Euroopa teaduste akadeemiate visioon teaduse finantseerimisest Euroopas

Euroopa teaduste akadeemiate ühendus ALLEA (All European Academies) avaldas detsembri keskel oma seisukoha Euroopa Liidu tulevase, järjekorras juba kümnenda teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi (10RP) juhtpõhimõtete kohta, visandades Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ümberkujundamise visiooni.

ALLEA rõhutab 10. raamprogrammi varase planeerimise olulisust, kui tahame tagada Euroopa teadus- ja arendustegevuse ülemaailmse konkurentsivõime ja juhtpositsiooni eesliinil (10RP on planeeritud kestma aastatel 2028–2034, eelarvega 200 miljardit eurot). Avalduses tuuakse oluliste aspektidena esile suuremad investeeringud, tugevdatud alusuuringud, avatud teadus, rahvusvaheline koostöö, mitmekülgsete talentide kasvatamine ning ühtlustatud protsessid Euroopa teadus- ja arendustegevuse edasiviimiseks. 

10. raamprogrammi eelarve määratakse kindlaks 2025. aasta suvel toimuvate läbirääkimiste käigus. Sellele eelneb 9. programmi „Euroopa horisont“ tegevuste vahehindamine. Euroopa Komisjon moodustas hiljuti kõrgetasemelise töörühma, et koondada ekspertarvamused 10. raamprogrammi sisu planeerimiseks. Samal ajal töötavad liikmesriigid paralleelselt oma aruande kallal Euroopa teadusruumi ja innovatsiooni komitees ERAC (European Research Area and Innovation Committee).

Tuginedes avalduses esitatud juhtpõhimõtetele, on Euroopa akadeemiad valmis aktiivselt panustama eesmärki, et raamprogramm toetaks tulevikuühiskonda läbi koostöö edendamise, tipptaseme ja kaasamise. 

ALLEA visiooni tulevikukindlast teaduse finantseerimisest Euroopas koostas Euroopa teadusruumi töörühm (ALLEA Working Group on the European Research Area) koostöös teaduse ja eetika alalise töörühmaga (ALLEA Permanent Working Group on Science and Ethics, PWGSE) ja avatud teaduse rakkerühmaga (ALLEA Open Science Task Force). Euroopa teadusruumi töörühm esindab Euroopa teaduste akadeemia visioone ja soovitusi Euroopa Liidu teadusfinantseerimise süsteemi ja seda raamistava seadusandluse arendamiseks. Rühma eesmärk on, et Euroopa-ülene teaduse finantseerimine toimiks teadlaskonna huvides ja päästaks valla kõikide teadusvaldkondade ja teadlaste potentsiaali.

Avalduse leiab ALLEA veebilehelt.

Loe samal teemal ka Eesti teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere artiklit 26. jaanuari Sirbis.