8.07.2020

8. juulil toimus Eesti teaduste akadeemia erakorraline üldkogu istung. Istungi algul tutvustas president lühidalt akadeemikute panust koroonaviiruse kriisi leevendamisse ja kriisist väljumise strateegia sõnastamisse. Avasõnade järel tunnustati tänukirjaga pikka aega akadeemia kantselei töösse panustanud spetsialiste ja anti üle akadeemia medalid.

Tartu ülikooli juhtimise professor Maaja Vadi pälvis teaduste akadeemia medali akadeemiliste väärtuste vankumatu kandmise ja lahke koostöö eest akadeemiaga. Eesti kunstiakadeemia ja Tartu ülikooli emeriitprofessorit Jaak Kangilaskit autasustati Paul Ariste medaliga tohutu panuse eest moodsa ja eesti kunsti uurimisse, ühiskonna valgustamisse ja kunstielu korraldamisse. Jaak Kangilaski pidas seejärel nauditava ettekande „Kuidas tuua Lääne kunsti Nõukogude Liitu?“. Istungi teises pooles vaagiti akadeemia põhikirja parandusettepanekuid. Otsustati sõnastada põhikirjas võimalus üldkogu istung erandkorras läbi viia elektrooniliselt. Hübriidistungite korraldamist ei peetud mõistlikuks. Istung lõppes lühiülevaatega teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse uuendamise vajadusteks toimuvast ideekorjest ja akadeemia uue arengukava sõnastamise põhimõtetest.