Tulevikuenergeetika uurija-professori konkurss 2023–2024

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi teemapõhise akadeemia uurija-professori valimiseks tulevikuenergeetika valdkonnas. Tulevikuenergeetika uurija-professuur avatakse üheks aastaks (2023–2024). Uurija-professori toetus on 70 000 eurot aastas. 

Energeetika kui majanduse ja riigi toimimise üks alustala on praegu tavatult kiiresti muutumas. Tulevikku sobivad lahendused ning vastav poliitika võivad olla eri riikides ja regioonides erinevad. Vajame rohkem selgust, milline võiks olla Eesti energiapoliitika ja kava selle ellu viimiseks. 

Tulevikuenergeetika teemade ringi kuuluvad elektrienergia tootmine, muundamine, salvestamine, ülekandmine ning nutikas kasutamine (sh tarbimise juhtimine) Eestis tööstuslikus mastaabis või ulatuses, mis arvestataval määral mõjutab energiasüsteemi toimimist. 

Oodatud on nii taotlused, mis seavad sihiks energeetika süsteemse käsitlemise riigi, regiooni või kogukonna tasemel, kui ka ettepanekud Eestile tulevikus oluliste erinevate energeetikavaldkondade süvitsi käsitlemiseks. 

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ning kes vastab teemapõhise akadeemia professori kvalifikatsiooninõuetele (vt nõudeid siit). 

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita hiljemalt 5. märtsiks 2023 taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee

Vormi tuleb sisestada lisaks kontaktandmetele järgmine informatsioon:

  • Planeeritud uuringute kava, sh üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos tulevikuenergeetika teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt (kuni 5 lk);
  • Taotleja kümne tähtsama planeeritava uurimistööga otseselt või kaudselt seonduva teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu (lisada DOI-d, kui need on olemas; kaudse sideme puhul põhjendada, kuidas need tööd toetavad planeeritud uuringuid);
  • Taotleja juhtimisel või osalusel realiseeritud kuni 10 tähtsama planeeritava teemaga seotud uurimisprojekti või rakendustöö loetelu;
  • Nõusolek teadus- ja arendusasutusest, kus uurija-professor töötab või tööle hakkab;
  • Lühike elulookirjeldus (kuni 2 lk);
  • Soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

Kontakt ja lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee