Eesti keele ja selle õpetamise uurija-professori konkurss 2023–2024

Eesti teaduste akadeemia kuulutab välja konkursi teemapõhise akadeemia uurija-professori valimiseks eesti keele ja selle õpetamise valdkonnas. Uurija-professor valitakse üheks aastaks (2023–2024) ja toetus on 70 000 eurot.

Oodatud on taotlejad, kes soovivad keskenduda eesti keelele kui Eesti ühiskonna kestliku arengu tagajale. 

Lähiaastatel tõuseb mitmete eesti keele arengu seisukohast oluliste teemade hulgast eriti esile eesti keele omandamine, seda nii seoses üleminekuga eestikeelsele koolile kui ka ühiskonna üldise keelelise mitmekesistumisega. 

Edukas keeleõpe ei seisne üksnes grammatika ja sõnavara omandamises, vaid eeldab ka keelelise turvalisuse loomist kõikides suhtluskontekstides ja kõikidel tasemetel. Eesti keele kasutuse laiendamiseks ja kõnelejate keeleturvatunde loomiseks on oluline mõista erinevaid keelepraktikaid ja keele eri kasutusvaldkondade vajadusi. Kõnesolev uurija-professuur haarab seega ka sotsiolingvistika ning mitmekeelsuse ja keeleõppe uuringuid nii teoreetilises kui ka rakenduslikus võtmes. 

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad ning kes vastab teemapõhise akadeemia professori kvalifikatsiooninõuetele (vt nõudeid siit).

Valitud kandidaadi, Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti teaduste akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping uurija-professori amatikoha avamiseks.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb täita hiljemalt 5. märtsiks 2023 taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee.

Vormi tuleb sisestada oma kontaktandmetele lisaks järgmine informatsioon:

  • Tegevuskava 2023–2024. Planeeritud uuringute kava, sh üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos eesti keele kui Eesti ühiskonna kestliku arengu tagajaga, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt (kuni 5 lk).
  • Taotleja kümne tähtsama planeeritava uurimistööga otseselt või kaudselt seonduva teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu (lisada DOI-d, kui need on olemas; kaudse sideme puhul põhjendada, kuidas need tööd toetavad planeeritud uuringuid);
  • Taotleja juhtimisel või osalusel realiseeritud kuni 10 tähtsama planeeritava teemaga seotud uurimisprojekti või rakendustöö loetelu;
  • Nõusolek teadus- ja arendusasutusest, kus uurija-professor töötab või tööle hakkab;
  • Lühike elulookirjeldus (kuni 2 lk);
  • Soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab.

Lisainfo: Siiri Jakobson, siiri.jakobson@akadeemia.ee