Nõupidamine "Eesti rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides"

19.05.2014

19. mail toimus Akadeemia majas nõupidamine "Eesti rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides".

Pärast Jüri Engelbrechti üldist ülevaadet nendest rahvusvahelistest teadusorganisatsioonidest, milles Eesti Teaduste Akadeemia osaleb (on osalenud) ja mille tegevust Akadeemia toetab, käsitlesid ettekandjad  konkreetsetes teadusühendustes (nii Euroopa kui üleilmsel tasandil) tegutsemise erinevaid aspekte.

Mõned ettekannetest ja arutelust koorunud järelmid.

OLULINE ON:

•    Rahvusvahelistes organisatsioonides osalemine tähendab koostööd ajude tasandil:
annab võimaluse suunata rahvusvaheliste organisatsioonide tööd;
kogemus tuuakse Eestisse, formeeruvad ühised suundumused;
tõstab Eesti teaduse nähtavust.

•    Aktiivne tegevus rahvusvahelistes organisatsioonides loob hea pinnase konsortsiumide loomiseks ja  rahvusvaheliste projektide algatamiseks, sedakaudu võimaldades ka rahastust.

•    Rahvuskomiteedel on erialateadlasi ja eksperte ühendav roll Eestis, aga ka oluline tähtsus vastava valdkonna  strateegiate ja programmide koostamisel -  mitte ainult Eesti tasandil, vaid ka laiemalt.

•    Haridus- ja Teadusministeerium kavandab liikmemaksude rahastamise jätkamist (HTM tasub ka otse aastamakse summas ca 71 tuhat eurot); liikmemaksude raha on mõttekalt kasutatud.

•    Akadeemia tegevus/toetus ei hõlma kõiki teadusvaldkondi otseselt, näiteks ei ole hetkel toetatavate erialaliitude nimekirjas arstiteaduslikke, kuid samas vastavad teemad võivad olla erialaüleste teadusorganisatsioonide portfellides (näit EASAC). Ka ei ole toetatavate rahvuskomiteede nimekiri lõplik.

 VAJA TEHA:

Mõttekas oleks nähtavuse tõstmiseks koostada rahvuskomiteedest ja nende tegevusest avalikuks levitamiseks mõeldud maksimaalselt üheleheküljelised lühiülevaated (järjena Akadeemiale esitatavale regulaarsele aruandlusele; eeskujuks saab võtta EASACi lihtsas keeles kirjutatud koondülevaated). Tähtaeg: hiljemalt järgmise analoogilise koosoleku toimumise ajaks.

PROBLEEMID:

•    Kuidas saavutada meie inimeste (suuremat) osalust rahvusvaheliste organisatsioonide juhtorganites?

•    Kuidas saada Eesti teadlaskonnalt (rohkem) häid ideid rakendamiseks rahvusvahelisel tasandil?

•    Lähetuste rahastamine osavõtuks rahvusvaheliste organisatsioonide töös on valus küsimus. HTM maksab osavõtumaksud, kuid sellest ei piisa. Kas saab kaasata muid allikaid (näiteks Eesti teaduse rahvusvahelistumise programm)?

Eesti Teaduste Akadeemia osalus rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides ja toetatavate rahvuskomiteede nimekiri vt http://www.akadeemia.ee/et/suhted/organisatsioonid/. Nimekiri tuuakse igal aastal ära ka Akadeemia aastaraamatus (2013 väljaanne vt  lisa 2, lk. 276).

Vt kava.

Ettekanded:

Jüri Engelbrecht. Rahvusvahelised teadusorgansiatsioonid
Leo Mõtus. Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoda (EASAC)
Rein Vaikmäe. Eesti Polaaruuringute Komisjon
Laurits Leedjärv. Eesti Rahvuslik Astronoomia Komitee

Tarmo Soomere. Euroopa Merekomitee
Poles of Technological Innovation and Development