Akadeemiline loeng "Läänemere rannik inimeste ja looduse surve all"

08.05.2013

Kolmapäeval 8. mail algusega kell 16.00 toimub Akadeemia saalis akadeemik Tarmo Soomere avalik akadeemiline loeng "Läänemere rannik inimeste ja looduse surve all".

Rannikutehnika klassikaliseks ülesandeks on rannikuvööndi ja selles paiknevate ehitiste kaitsmine looduslike mõjurite eest. Läänemere rannikut kujundavad peamiselt merelained, mille süstemaatiliste visuaalsete vaatluste traditsioon algas mere idarannikul peaaegu 70 aastat tagasi. Nende põhjalik analüüs koos instrumentaalselt mõõdetud ja arvutil rekonstrueeritud lainetuse andmestikega ning ranniku ja lainete vastasmõju kvantifitseerimisega on avanud uue perspektiivi meie regioonis toimuvate kliimamuutuste struktuuri ja mustri mõistmiseks. Lainetus meie randades oli päris intensiivne möödunud sajandi keskel, kahanes kiiresti kuni 1970. aastani ning on sellest ajast saadik vaid veidi kasvanud. Läänemere keeruka geomeetria tõttu on lainetuse keskmine intensiivsus Eesti rannavetes üsna lõdvalt seotud tuule kiirusega. Radikaalne muutus lainete poolt käivitatud settetranspordi omadustes leidis aset 1980ndate aastate lõpul, mil õhuvoolu suund Läänemere lõunaosas pöördus ligi 40 kraadi.

Lainetuse mõju leevendamise kõrval on kaasaegses rannikutehnikas järjest kasvav roll uutel tehnoloogilistel lahendustel, mis võimaldavad minimeerida merelt lähtuvaid inimtekkelisi ohtusid. Hoovuste ja tuultega edasi kanduvat õlireostust, kui see on juba tekkinud, ei saa me kontrollida; küll aga on võimalik juba eos optimeerida reostusohtlike tegevuste asukohti avamerel rannikute kaitse pöördülesande ligikaudsel lahendamisel põhineva tehnoloogia abil. Selleks on tarvis süstemaatiliselt iseloomustada erinevate merealade potentsiaali osutuda hoovustega edasi kanduva ning rannikut tabava merereostuse alguspunktiks. Vahendiks on selliste piirkondade leidmine, kust reostuse transport tundlikele või väärtuslikele aladele on vähetõenäoline või kulub selleks palju aega ning eesmärgiks ranna ennetav kaitsmine ja mere ruumiline planeerimine mõistlikul moel.