Avatud arutelu "Eesti üldhariduskoolide õppekavad: hetkeseis ja tulevik"

13.06.2006

13. juunil 2006 toimus Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi saalis Akadeemia juhatuse avatud arutelu teemal: EESTI ÜLDHARIDUSKOOLIDE ÕPPE-KAVAD: HETKESEIS JA TULEVIK. Arutelu avasõnad lausus Akadeemia president Richard Villems, tõstes esile riiklike õppekavade alast kommunikatsiooni- või informatsioonipuudust, millele meediakanalites laialt vahendatud kired asjalikku leevendust ei küüni pakkuma. Samuti tõstatas president küsimuse, kas võimalikult lai arutelu on alati kompetentsipõhiste soovituste eelduseks. Arutelu akadeemikutega kandiski informatiivset eesmärki ning kutsuti kokku, et saada vahetu ülevaade õppekavadega seotud küsimustest ja probleemidest, hetkeolukorrast, muutustest haridusmaastikul ning tulevikusuundadest.

Arutelul esines ettekandega haridus- ja teadusministri nõunik Urve Läänemets, kes tegi ülevaate riiklike õppekavade korrastamise töökäigust ja ajakavast, kaasaegsetest nõudmistest koolidele infoliiases ning ajapuuduse keskkonnas, õppekavade üldisest ülesehitusest ning nende rakendusprogrammist (koos laiaulatusliku õppekavade tutvustamise ning täiendkoolitustega), loodusainete edendamisest ning Tamperes toimunud Ülemaailmse Õppekavade Assotsiatsiooni (IAACS – International Association for the Advancement of Curriculum Studies) konverentsil toimunust ja Eesti vähesest osalusest selles. Ettekandja tutvustas tööjärge, kus Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse koordineerimisel ning Tartu Ülikooli akadeemilise kompetentsi toel on uued õppe- ja ainekavade projektid loodud, üles seatud veebis ning avatud ettepanekute tegemiseks kuni 1. juulini 2006. Sellele järgneb eksperthinnangute aeg ning veel viimaste vajalike paranduste-täienduste tegemine, et septembris tervikversioonid valitsuse menetlusse jõuaksid. Uued õppekavad on plaanitud töösse rakendada septembris 2007. Vt täpsemalt eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse kodulehelt: http://www.ekk.edu.ee/oppekavad/index.html.

Diskussioonis tõstatusid küsimused – lisaks mõttevahetusele kaasaegsete õppekavade tähtsusest – uutele vajadustele vastavate kooliõpikute tarvidusest ning heade õpikukirjutajate vähesusest, samuti teadlaste ja õpetajate vahelise koostöö olulisusest õppevahendite loomisel ning õpilase kui eksperdi kaasamisest õpikute katsetamisel tulevikus. Arutati keemia, füüsika, bioloogia ja teiste praktikumide kui avastusõppe meetodi üle ning õpetaja loomingulise vabaduse teemal kohustusliku temaatika raames rakendada erinevaid õppevorme ja metoodikaid. Lisaks mõtiskleti õppekavade korrastamise kui lõppematu ning väga aeglase, tihedasti kultuuritausta ning muutuva maailmaga seotud ja tulevikku suunatud tegevuse üle.

Arutelu lõpus pöörduti tagasi avasõnas tõstatunud laia arutelu ning teadmistepõhiste otsuste küsimuse juurde, kus Urve Läänemets edastas akadeemikutele Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepaneku õppekavade ekspertiisis osalemiseks ning aruteluks idee Õppekavade Instituudi või muu sarnase üksuse loomiseks. Akadeemia president kinnitas akadeemikute professionaalset huvi õppe- ja ainekavade ning õpikute loomise alase koostöö vastu. Diskussioonis osalesid akadeemikud: Anto Raukas, Viktor Palm, Georg Liidja ja Richard Villems.


Ettekande teesid