Riigiõiguse sihtkapital kuulutas välja konkursi riigiõiguse õpiku koostamiseks

31.05.2019

Justiitsministeeriumi ja Eesti teaduste akadeemia vahelise lepinguga loodud riigiõiguse sihtkapital tegutseb  akadeemia juures. Sihtkapitali eesmärgiks on edendada riigiõiguse õpetamist ja teaduslikku uurimist. Lepingu ja sihtkapitali tegevuskava järgi toetab sihtkapital muu hulgas riigiõiguse õpiku koostamist ja väljaandmist.

Selleks kuulutab sihtkapital välja konkursi eestikeelse riigiõiguse õpiku koostamiseks. Õpik peab olema kasutatav ülikoolis või rakenduskõrgkoolis riigiõiguse õppimisel ja õpetamisel ning see peab kajastama kõiki olulisi riigiõiguse teemasid ‒ eelkõige Eesti riigi korraldust, institutsionaalset ülesehitust ning põhiõigusi.

Konkursil võivad osaleda üksikautorid või autorite kollektiivid. Õpik peab valmima 2022. aasta sügiseks.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 15. oktoobril 2019 esitada sihtkapitalile elektrooniliselt ja digiallkirjastatult taotlus koos järgmiste andmetega:
  1. Taotluse esitanud autori või autorite nimi, e-post, telefon;
  2. Andmed autorite kohta (teaduskraad, õpetamis- ja publitseerimiskogemus ning töökoht);
  3. Õpiku sihtrühm, õpikus käsitletavate teemade loend (soovitatavalt õpiku sisukord koos teema lühikokkuvõttega);
  4. Õpiku ligikaudne maht;
  5. Kas ja milliseid õppemetoodilisi võtteid kasutatakse (näited, joonised, kordamisküsimused jms).
Taotlus tuleb saata riigiõiguse aihtkapitali aadressil riigioigus@akadeemia.ee

Esitatud taotlusi hindab sihtkapitali nõukoda. Sihtkapital võib toetada kuni kolme õpiku väljaandmist. Õpiku koostamiseks sõlmib Eesti teaduste akadeemia kavandite autori või autoritega lepingu, milles sätestatakse muu hulgas autoritasu, mille suuruseks on 15–30 tuhat eurot.


Riigiõiguse sihtkapitali kohta vt lähemalt siit.