Peegeldusi plaanile S

05.01.2019

04. septembril 2018 tegid Euroopa riikide teadust rahastavate organisatsioonide ühendus Science Europe ja Euroopa Komisjon jõulise ühisavalduse: Euroopa maksumaksjate raha toel saadud teadustulemused peavad juba alates 01. jaanuarist 2020 olema kõigile tasuta kättesaadavad.

Selle mõtte ‒ ehk plaani S ‒ siht on radikaalselt kiirendada teadustulemuste kasutuselevõtmist. Kindlasti kujuneb aga eejuures ümber mitmekümne miljardi euro mahuga teadustööde avaldamise turg ja muutub uute teadmiste kommunikeerimise viis. Praegu maksavad teadusajakirjade eest lugejad. Plaani S realiseerumisel tuleb vajalik raha leida mujalt.

Kõik Eesti teaduste akadeemia ajakirjad on juba aastaid avatud lugemiseks kõigile huvilistele. Selline praktika on Euroopas siiani pigem erandlik. Euroopa teaduste akadeemiate ühendus ALLEA* teatas 12. detsembril 2018, et on plaani S autoritega ühel meelel ning et avaliku raha toel tehtud teadustöö tulemused peaksid olema tasuta kättesaadavad.

Plaani S valguses rõhutavad akadeemiad vajadust uuendada põhimõtteliselt kogu teadussüsteemi. Reformidele peaksid eelnema laiapõhjalised arutelud ning dialoogid erinevate partnerite, teaduskogukondade ja sidusrühmadega. Praegu on laialt levinud küsitav viis hinnata teadustöö tulemusi ja teadlaste kvaliteeti valdavalt avaldatud publikatsioonide populaarsuse põhjal. Plaani S realiseerumisel muutuvad mitmed taolise mõtteviisi kesksed indikaatorid mõttetuks.

Kindlasti tuleb vältida, et see protsess ei pärsiks noorteadlaste karjäärivõimalusi või spetsiifiliste teadusharude arengut, ei õõnestaks teaduse usaldusväärsuset ega riivaks teaduseetika põhimõtteid. Põhjalikult on vaja läbi mõelda intellektuaalse omandi õiguste problemaatika ning selle plaani majanduslikud aspektid.

Eesti teaduste akadeemia on veendunud, et teadustulemuste avamine kõigile huvilistele parandab vaieldamatult nende kättesaadavust. Ei tohiks aga vastavaid kulusid jätta teadusprojektide kanda ‒ see võib pärssida sisulist tööd väikeriigi piiratud teadusrahastuse tingimustes.

Jätkuvalt on vaja tagada Eesti teadlaste juurdepääs väljaspool Euroopat välja antavatele tasulistele teadusajakirjadele. Teisisõnu: plaanis S osalemine ei tohiks piirata Eesti teadlaste juurdepääsu uusimale informatsioonile.
Plaani S alternatiivina saab Eestis kasutada Eesti teadusinfosüsteemi ETIS andmebaasi. Sinna on salvestatud pea kõik Eesti teadlaste viimastel aastatel ilmunud publikatsioonid. Lisaks tehnilistele muudatustele on oluline saavutada selle lahenduse tunnustamine Euroopa Komisjonis.

Teaduste akadeemia juhtis Euroopa Komisjoni ekspertide tähelepanu sellele, et teadlased panustavad oluliselt teaduskirjastamise mehhanismi retsensentide ja toimetajatena. Suur osa teaduskirjastuste kasumist põhineb teadlaste tasuta tööl. Selle tasustamine või muul moel kompenseerimine on elementaarselt õiglane ja vajalik ning peaks olema plaani S lahutamatu osa.


* ALLEA (European Federation of Academies of Sciences and Humanities ‒ All European Academies) on 1994. aastal loodud Euroopa teaduste akadeemiate ühendus, mis hõlmab peaaegu 60 akadeemiat 40 riigis.
Vt www.allea.org ning https://www.allea.org/systemic-reforms-and-further-consultation-needed-to-make-plan-s-a-success/