Akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professori valimiseks

28.09.2018

EESTI TEADUSTE AKADEEMIA KUULUTAB VÄLJA KONKURSI
UURIJA-PROFESSORI VALIMISEKS
 
Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel keskenduda erialalistele teadusuuringutele.
 
Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, kes on töötanud vanemteaduri või ülikooli professorina kokku vähemalt kümme aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud doktoriväitekirju. Uurija-professoriks kandideerijalt nõutakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edu uurimistoetuste saamisel ja täitmisel.
 
Uurija-professor valitakse kolmeks aastaks. 
 
Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 6. novembriks 2018 akadeemia juhatusele (Kohtu 6, 10130 TALLINN) paberkandjal ja elektrooniliselt (CD, DVD, mälupulk) järgmised dokumendid:
  • avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • 10 tähtsama teaduspublikatsiooni loetelu; 
  • valimisperioodi tegevuskava, sh kavandatavate uuringute üldteoreetiline taust, uurimishüpotees ning selle seos teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt;
  • haridust ja teaduskraadi tõendavate dokumentide ärakirjad;
  • tähtsamate teadustööde või uurimisprojektide nimekiri;
  • soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab;
  • teadus- ja arendusasutuse, kuhu uurija-professori ametikoht luuakse, nõusolek.