Akadeemia kuulutab välja seitsme akadeemiku valimised

14.09.2018
                                                                                       
Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja 7 akadeemiku valimised:

•    akadeemik täppisteaduste alal
•    akadeemik inseneriteaduste alal
•    akadeemik geoloogia alal
•    akadeemik ökotoksikoloogia alal
•    akadeemik inimgeograafia alal
•    akadeemik kultuuriteaduste alal
•    akadeemik ühiskonna- ja riigiteaduste alal


Akadeemikuks valitakse Eesti kodanikest teadlasi, kel on väljapaistvaid saavutusi uurimis- ja arendustöös ja kes on oluliselt arendanud teadust oma valdkonnas.

Akadeemikud valib akadeemia üldkogu. Kandidaatide esitamise õigus on akadeemikutel, Eesti ülikoolide ning positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutuste teadusnõukogudel või nende funktsioone täitvatel esinduskogudel, teadusseltsidel ja loomeliitudel.

Motiveeritud esildised akadeemikukandidaatide kohta tuleb esitada Akadeemia juhatusele paberkandjal ja elektrooniliselt (CD, DVD, mälupulk) hiljemalt 1. oktoobriks 2018 aadressil: Kohtu t 6, 10130, Tallinn. Esildisele tuleb iga kandidaadi kohta lisada tema põhilised eluloolised andmed (koos andmetega teadusliku, pedagoogilise ja teaduskorraldusliku tegevuse kohta), kümne tähtsama teaduspublikatsiooni ja/või arendustöö loetelu ning kandidaadi sobivuse põhjendus.