Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professori valimiseks

11.11.2015

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel keskenduda erialalistele teadusuuringutele.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, kes on töötanud vanemteaduri või ülikooli professorina kokku vähemalt kümme aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud doktoriväitekirju. Uurija-professoriks kandideerijalt nõutakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist.

Uurija-professor valitakse kolmeks aastaks.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 14. detsembriks 2015 Akadeemia juhatusele, Kohtu 6, 10130 Tallinn, paberkandjal ja elektrooniliselt (CD, DVD, mälupulk) järgmised dokumendid:
  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • 10 tähtsama teaduspublikatsiooni loetelu;
  • valimisperioodi tegevuskava, sh kavandatavate uuringute üldteoreetiline taust;
  • uurimishüpotees ning selle seos teadussuuna arengutega, uuringute põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma seisukohalt;
  • haridust tõendav dokument või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri;
  • soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks peab;
  • teadus- ja arendusasutuse, kuhu uurija-professori ametikoht luuakse, nõusolek.