Akadeemia uurija-professuurist

18.03.2015

17. märtsil 2015 Eesti Teaduste Akadeemia juhatus võttis vastu otsuse alustada tegevust akadeemia süvauuringute instituudi uurija-professuuri väljaarendamiseks ja selle rolli laiendamiseks.
Siiani on valitud uurija-professoreid isikupõhiselt tippkvalifikatsiooniga teadlaste hulgast, et võimaldada tunnustatud teadlastel keskenduda teadusuuringutele. Uurija-professorite rolli laiendamiseks ühiskonnas teeb akadeemia juhatus esmalt ettepaneku, et osa professuurist muuta teemapõhiseks, lootes samas, et eelnevatel aastatel tehtud ettepanekute alusel suurendatakse haridus- ja teadusministeeriumi poolt sihtfinantseeritavate uurija-professorite senist ametikohtade arvu.

Uuendusettepaneku teine osa on sisuliselt seotud teadus- ja arendustegevuse riikliku arendamise eesmärkidega, mille alusel on kõigi ministeeriumide ülesandeks oma valitsemisalale tarviliku teadus- ja arendustegevuse ning selle finantseerimise korraldamine. Akadeemia soov on seda eesmärki omalt poolt toetada, et luua konkreetsed võimalused Eesti riigile olulistes küsimustes parima akadeemilise kompetentsi kaasamiseks. Selleks teeb akadeemia ettepaneku alustada vajaduspõhist koostööd ka teiste ministeeriumidega, et luua konkreetsetele vajadustele ja teemadele vastavaid ning erinevate ministeeriumide poolt rahastatavaid uurija-professorite ametikohti.

Uurija-professori korpuse suurendamine loob konkreetse lisasisendi Eesti teadussüsteemi ning lähendab uurija-professuuri ühiskonna reaalsele teenimisele. Uute uurija-professorite korraline valimine toimub sügisel. Akadeemia juhtkond alustab konsultatsioone ministeeriumidega edasise tegevuse kavandamiseks.


LISAINFO:

2002. aastal valis Eesti Teaduste Akadeemia esmakordselt kolm uurija-professorit (perioodiks 2003‒2005): Tartu Ülikooli professor akadeemik Agu Laisk (teaduspreemia 1999), Tallinna Tehnikaülikooli professor akadeemik Raimund-Johannes Ubar (teaduspreemia 1999) ja Tartu Ülikooli vanemteadur Asko Uri.

2005. aastal valitud uurija-professorid (2006‒2008): Tartu Ülikooli erakorraline professor akadeemik llmar Koppel (teaduspreemia 1997, elutööpreemia 2005), Tallinna Tehnikaülikooli juhtivteadur Malle Krunks (teaduspreemia 1998 ja 2009) ja Eesti Maaülikooli professor Ülo Niinemets (teaduspreemia 2000 ja 2006).

2008. aastal valitud uurija-professorid (2009‒2011): Tartu Ülikooli professor Pärt Peterson (teaduspreemia 2009), Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur Martti Raidal (teaduspreemia 2005) ja Eesti Maaülikooli vanemteadur Tiina Nõges (teaduspreemia 2007 ja 2015).

2012. aastal valitud uurija-professorid (2013‒2015): Tartu Ülikooli professor Rein Ahas, Tartu Ülikooli vanemteadur Anu Realo (teaduspreemia 2010) ja Tallinna Tehnikaülikooli professor Tõnis Timmusk (teaduspreemia 2008).