ETAgi ja teaduste akadeemia seminar-nõupidamine

23.01.2015

22. jaanuaril toimus Tartus Eesti Teadusagentuuri (ETAgi) ruumides akadeemia juhatuse ja  ETAgi seminar-nõupidamine, millest võtsid osa ka Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad. Tarmo Soomere tutvustas oma ettekandes „Teaduste Akadeemia – minevikule toetudes tulevikku vaatamas“ akadeemia arengusuundi ja tegevuse rõhuasetusi. Järgnes arutelu akadeemia ja teadusagentuuri koostöövõimalustest.

Teaduste akadeemia ja ETAgi ühine mure on teaduse väärtustamine ühiskonnas ja ettevõtluses. Toodi välja kolm valdkonda, milles ühiselt edasi liikuda: teaduspoliitika, teaduse populariseerimine ja teaduseetika.

Suuremate esindusüritustena on kavas korraldada vähemalt kord aastas avalik teaduspoliitika foorum. Sel aastal plaanitakse korraldada erakondade, ülikoolide ja akadeemia esindajate ümarlaud – avalik diskussioon Eesti konkurentsivõime tõstmisest ning kultuuri edendamisest Eesti teaduse ning ülikoolide kontekstis. Eraldi mõtlemisainet pakub järjest suurenev bürokraatia, mis kaotab tohutult tegevteadlaste aega ning sunnib noori teadlasi järjest enam otsima võimalusi väljaspool Eestit. Arutleti akadeemia süvauuringute instituudi võimaluste üle koostada erinevaid analüüse-strateegiaid. Igati loogiline on koostöö teaduse populariseerimise vallas, kus akadeemial on olnud spetsiifiline roll (nt mahukamad ja süvitsi minevad tekstid nn sinistes raamatutes ja teaduspreemiate raamatutes, millel Eestis analoogi ei ole). Ühiselt tuleks üle vaadata teaduse populariseerimise auhindade väljaandmise korraldamine. Samuti puuduvad hetkel kvaliteetsed populaarsed teadusartiklid ning -saated täielikult venekeelsest meediast. Teaduseetika valdkonnas on kavas plaani võtta Eesti teadlaste eetikakoodeksi uuendamine (vastu võetud Eesti TA üldkogu poolt 18.12.2002).

Kohtumist oli huvilistel võimalik jälgida ka Tartu-Tallinn videosilla abil.