Füüsika Instituut tähistab akadeemik Paul Kardi sajandat sünniaastapäeva

09.12.2014

15. detsembril täitub 100 aastat Tartu ülikooli teoreetilise füüsika professori Paul Kardi sünnist. Sel puhul korraldatakse 16. detsembril algusega kell 16.15 Physicumi saalis A411 teoreetilise füüsika seminar; sissepääs saali avatakse kell 15.45. Ettekannetes tutvustatakse Paul Kardi elu ja tegevust, selgitatakse üht tema olulist teadustulemust – valguskiire ristnihet täielikul sisepeegeldusel – ning meenutatakse tema tegevust õpetajana ja lektorina.
Paul Kard lõpetas Tartu ülikooli füüsikaosakonna 1945. aastal ning õppis aspirantuuris 1946-1949, juhendajaks Aksel Kipper. Aspirantuuri lõpul 27. juunil 1949  kaitses ta kandidaadiväitekirja „Vesinikusarnane aatom kvanditud ruumis“ ning asus tööle teoreetilise füüsika kateedri vanemõpetajana. Sellest ajast kuni oma jäädava lahkumiseni 3. septembril 1985 oli ta teoreetilise füüsika kateedris kõrgelt hinnatud õppejõud, kauaaegne (1960-1981) kateedrijuhataja. 1961. a valiti ta ENSV Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks.       
Oma esimese loengukursuse pidas Paul Kard veel aspirandina 1947/48. õppeaastal, selleks oli „Elektromagnetvälja teooria koos elektroniteooriaga“. Edaspidi luges ta teoreetilisi põhikursusi elektrodünaamikast ning termodünaamikast ja statistilisest füüsikast, aga ka kvantelektrodünaamikast, kvantstatistikast ja rühmateooriast. 1950. a  otsustati üks aastakäik üliõpilasi ette valmistada  optika erialal ja järgmisel kolmel semestril luges Paul Kard koguni 5 uut loengukursust optikast. See viis tema teadushuvi kvantväljateooriast teoreetilise optika valdkonda ja sel alal valmis tal ka doktoriväitekiri „Mitmekihiliste optiliste kilede arvutamise ja sünteesi teooria“, mida ta edukalt kaitses 19. detsembril 1963 Leningradis Vavilovi nimelises Riiklikus Optikainstituudis. 1971. a ilmus tema samateemaline venekeelne monograafia. Oma loengukursuste alusel kirjutas ta 10 eestikeelset ja 3 venekeelset õppevahendit, mis avaldati ülikooli rotaprindiväljaannetena. Laiemale lugejate ringile oli mõeldud raamat „Relatiivsusteooria peajooned“, mille ilmutas kirjastus „Valgus“ 1980. a.
Enamik Eesti vanema põlvkonna füüsikutest on kuulanud Paul Kardi perfektselt viimistletud loenguid. Nii mõnigi neist peab seda otsustavaks oma teoreetilise füüsika alase hariduse ja harituse kujunemisel.     
Seminari kava:
1.    Piret Kuusk. Paul Kardi elu ja tegevus
2.    Nikolai Kristoffel. Professor Paul Kardist tema õpilasena
3.    Vladimir Fedossejev. About Professor Kard’s method for the calculation of the transverse shift of a totally reflected light beam
4.    Olev Saks. Paul Kard lektorina
5.    Leo Kaagjärv. Kuidas sattusin Paul Kardiga kirjavahetusse
6.    Kohalviibijate sõnavõtud
Kohvilaud

Lisainfo:
Piret Kuusk, TÜFI vanemteadur,
tel: 7374621,
e-post: Piret.Kuusk@ut.ee