Eesti Vabariigi teaduspreemiad 2012

18.11.2011

Vastavalt riigi teaduspreemiate põhimäärusele määratakse teaduspreemiad Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadustöö tulemuste eest.

Riigi teaduspreemiate komisjon kuulutab Vabariigi Valitsuse nimel välja

TEADUSPREEMIATE KONKURSI

2012. aastal järgmistes valdkondades:

Üks preemia vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku mõjuga innovaatilise tooteni viinud avastusel põhineva leiutise või teadus- ja arendustöö eest (50 000 eurot).
Preemiakandidaadi(tide) ülesseadmiseks esitada:
•    motiveeritud esildis (kuni 3 lk) ja muu tulemusega seotud materjal;
•    curriculum vitae (kuni 3 lk).

Kaks preemiat pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest (á 40 000 eurot).
Preemiakandidaadi ülesseadmiseks esitada:
•    motiveeritud esildis (kuni 3 lk);
•    curriculum vitae (kuni 3 lk);
•    teaduspublikatsioonide nimekiri;
•    olulisemad publikatsioonid (kuni 10 nimetust).

Kaheksa aastapreemiat (á  20 000 eurot) eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde esiletõstmiseks järgmistes teadus- ja arendustegevuse valdkondades:
    täppisteadused;                              geo- ja bioteadused;
    keemia ja molekulaarbioloogia;        põllumajandusteadused;
    tehnikateadused;                            sotsiaalteadused;
    arstiteadus;                                     humanitaarteadused.

Aastapreemiad on ette nähtud Eesti teadlastele individuaalsena või erandkorras teaduskollektiividele.
Aastapreemiaga varem autasustatud teadustöötajaid ja teaduskollektiive võib taasesitada aastapreemia määramiseks 10 aasta möödudes preemia määramisest uuel tasandil teadustöö eest.

Aastapreemia kandidaadi ülesseadmiseks esitada:
•    motiveeritud esildis (kuni 3 lk); teaduskollektiivi puhul formuleerida iga kollektiivi liikme isiklik teaduslik panus;
•    curriculum vitae (kuni 3 lk);
•    tulemusega seotud nelja viimase aasta (2008-2011) jooksul ilmunud publikatsioon(id) ja muu materjal.

Ettepanekuid preemiate kandidaatide ülesseadmiseks võivad teha Haridus- ja Teadusministeeriumis teadus- ja arendusasutustena registreeritud ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste nõukogud, samuti Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikud.

Riigi teaduspreemiate komisjon ootab ettepanekuid 21. detsembriks 2011. a aadressil: Eesti Teaduste Akadeemia, Kohtu 6, 10130 Tallinn. Materjalid esitada paberkandjal ning esildised, CV-d ja publikatsioonide loetelud ka elektrooniliselt (CD, DVD, mälupulk).

Vabariigi Valitsuse otsus riigi teaduspreemiate kohta tehakse teatavaks ja preemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval.