Akadeemikud on kutsutud professor Veronika Kalmuse inauguratsiooniloengule

14.04.2010

Lugupeetud Eesti Teaduste Akadeemia liikmed!

Kutsume teid kolmapäeval, 21. aprillil kell 16 Tartu Ülikooli aulasse osalema meediauuringute professori Veronika Kalmuse inauguratsiooniloengul. Prof Kalmus peab oma loengu teemal “Infoajastu «munad ja kanad»: küsimusi noorte sotsialiseerumisest tänapäeva ühiskonda“.
 
Loeng võtab vaatluse alla laste ja noorte kujunemisprotsessi info- ja tarbimisühiskonnas, keskendudes peamistele mõjutajatele (kool, vanemad, meedia, eakaaslased) ja nende omavahelistele suhetele. Laiema kontekstina võetakse arvesse ühiskonna väärtushinnanguid ja heaolurežiimi ning sotsiaalseid arusaamu ja diskursusi mõjutajate ja nende võimalike mõjude kohta.
 
Tähelepanu all on ka uue meedia vahendusel loodav eakaaslaste kultuur noorte sotsialiseerumise keskkonnana, interneti pakutavad enesearendamise võimalused ning see, kuidas noored neid võimalusi kasutavad, eelkõige online-sisuloome ja loovkasutamise praktikad. Loeng pakub teoreetilist raamistikku tänapäeva sotsialisatsiooniväljal toimuvate protsesside mõistmiseks ja kaardistamiseks, esitab sissevaateid nendesse protsessidesse Eestis ja mujal tehtud empiiriliste uurimuste tulemuste põhjal ning püstitab küsimusi edasisteks uuringuteks.

Professor Veronika Kalmus lõpetas 1995. aastal Tartu ülikooli sotsioloogia eriala cum laude, omandas 1998. aastal Oslo ülikoolis meediauuringute magistrikraadi ning kaitses 2003. aastal Tartu ülikoolis doktoritöö sotsioloogias. Ta on Tartu ülikoolis töötanud alates 1991. aastast, viimased üksteist aastat ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis teaduri ja dotsendina. 2009. aastal valiti ta meediauuringute professoriks. Tema peamised uurimisvaldkonnad on seotud väärtushinnangute ja sotsialiseerumisega muutuvas ühiskonnas ning laste ja noorte meediakasutusega. 2008. aastal pälvis Veronika Kalmus Vabariigi Presidendi kultuurirahastu noore teadlase preemia.

Loengut on võimalik jälgida ka internetiülekandena aadressil http://video.ut.ee/

Esmakordselt ametisse asunud professorite inauguratsiooniloengud on traditsiooniks paljudes maailma ülikoolides. Piduliku inauguratsiooniloengu eesmärk on anda ülikooli uuele professorile võimalus tutvustada ennast, oma eriala ja eesmärke kolleegidele, üliõpilastele, samuti avalikkusele väljastpoolt ülikooli. Professor peab inauguratsiooniloengu oma esimese tööaasta jooksul.

Lisainfo: Kady Sõstar, Tartu Ülikooli avalike suhete spetsialist, tel 511 9188, e-post kady.sostar@ut.ee