Konkurss uurija-professori valimiseks

24.10.2008

Eesti Teaduste Akadeemia kuulutab välja konkursi uurija-professori valimiseks.

Uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel  keskenduda teadusuuringutele.

Uurija-professoriks võib kandideerida isik, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, kes on töötanud vanemteaduri või ülikooli professorina kokku vähemalt kümme aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud doktoriväitekirju. Uurija-professoriks kandideerijalt nõutakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist.

Uurija-professor valitakse kolmeks aastaks. Muude võrdsete tingimuste korral peetakse silmas Eesti TAT strateegias heaks kiidetud võtmevaldkondi:
  • kasutajasõbralikud infotehnoloogiad ja infoühiskonna areng
  • biomeditsiin
  • materjalitehnoloogiad
Konkursil osaleda soovijad peavad hiljemalt 25. novembriks 2008. a esitama Eesti Teaduste Akadeemiale, Kohtu 6   10130 Tallinn, järgmised dokumendid:
    1) kirjalik avaldus,
    2) elulookirjeldus vastavalt ETF  ja TKN poolt kasutatavale vormile koos
        andmetega 10 kõige olulisema publikatsiooni kohta;
    3) valimisperioodi tegevuskava, sh kavandatavate uuringute üldteoreetiline
        taust, uurimishüpotees ning selle seos teadussuuna arengutega, uuringute
        põhieesmärgid ning oodatavate tulemuste olulisus nii Eesti kui ka maailma
        seisukohalt;
    4) haridust tõendav dokument või selle notariaalselt kinnitatud ärakiri;
    5) soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida kandidaat oluliseks
         peab;
    6) teadus- ja arendusasutuse, kuhu uurija-professori ametikoht luuakse,
        nõusolek.

Uurija-professoritest TAKSis (väljavõte)
Uurija-professorite valimise HTM määrus (väljavõte)
Vt ka http://www.akadeemia.ee/et/tegevus/uurija-professorid/