EASAC avaldas raporti "Vaccines: Innovation and Human Health"

09.05.2006

Euroopa Akadeemiate Nõuandev Kogu (European Academies’ Science Advisory Council, EASAC) avaldas 9. mail 2006 oma töögrupi raporti “Vaccines: Innovation and Human Health” (Vaktsiinid: innovatsioon ja rahva tervis). See on võimaluste ja väljakutsete analüüs innovatsiooni ning tervisepoliitikat siduvaist tegevusist Euroopas, arvestades ka globaalset konteksti ning keskendudes nii teadusalastele kui ka rahva tervisega laiemalt seotud küsimustele. Samuti on aruandes esile tõstetud tootmisettevõtete ning akadeemiliste ringkondade koostöö ja kommunikatsiooni võimalused ja vajadused uute vaktsiinide loomisel ja edasiarendamisel, vaktsiiniloome sotsiaalne tähtsus, samuti Euroopa ühiskonna (jätku)suutlikkus sel alal.

Raportis on välja toodud järgmised sõlmküsimused või võtmevajadused:
  • tõsta oluliselt Euroopa Liidu ja liikmesriikide institutsioonide rolli ning otsest vastutust rahva tervist puudutavais küsimusis, rõhutades koostöö vajadust nii teaduses kui tervishoiupoliitikas kõige erinevamal tasemel;
  • tõhustada Euroopa nakkushaiguste kontrollikeskuse (European Centre for Disease Control) tööd, panustades keskuse valmisolekusse uuteks üle-euroopalisteks või globaalseteks väljakutseteks;
  • ergutada vaktsiinide tootmist, püüdes kõrvaldada võimalikke tootmist või vaktsiinide väljatöötamist segavaid tegureid;
  • parendada teaduslikku võimekust vaktsiinide uurimisel ja uute loomisel;
  • suurendada avaliku sektori toetust teadus- ja arendustegevustele sel alal;
  • defineerida vaktsiinide kasutamise vajalikkus ning kommunikeerida seda parimal võimalikul viisil kõige laiemale avalikkusele.
Euroopa Akadeemiate Nõuandev Kogu on asutatud 2001. aastal. Organisatsiooni eesmärgiks on akadeemiate ühendatud kompetentsiga nõustada Euroopa Liidu tipporganeid ja -poliitikuid sõltumatut teaduslikku ekspertiisi vajavate otsuste tegemisel. EASAC koosneb Euroopa Liidu maade akadeemiate poolt määratud individuaalliikmetest. Eesti sai EASAC-i liikmeks 2004. aastal ning Eesti Teaduste Akadeemia esindaja Euroopa Akadeemiate Nõuandva kogu juures on peasekretär Leo Mõtus.

Vt raportit ja täpsemat infot EASAC-i kohta http://www.easac.org/.