Rahvusvahelised organisatsioonid


Eesti Teaduste Akadeemia esindab Eesti teadust ja teadlasi järgmistes Euroopa ja ülemaailmsetes teadusorganisatsioonides:

•    Rahvusvaheline Teadusnõukogu (praegu International Council for Science, kuni aastani 1998 International Council of Scientific Unions, akronüüm ICSU säilis), asutatud 1931, liikmed ühelt poolt territoriaalse põhimõtte järgi (igast riigist üks teaduste akadeemia või teadusnõukogu), teisalt rahvusvahelised teaduslikud erialaliidud. Eesmärk: teaduse ja ühiskonna üleilmsete võtmeprobleemide identifitseerimine ja käsitlemine koostöös kõigi maade ja erialade teadlastega. Eesti TA ühines 1992. Akadeemia osaleb ka ICSU Euroopa liikmesorganisatsioonide rühmituse töös.

•    Akadeemiate koostöökogu
(IAP : the global network of science academies), asutatud 1993 akadeemiate ülemaailmse võrgustikuna. Eesmärk: koostöös liikmesorganisatsioonidega nõustada laia avalikkust ja otsustuskogusid globaalprobleemide teaduslikes aspektides.

•   Euroopa akadeemiate ühendus ALLEA (European Federation of National Academies of Sciences and Humanities All European Academies, ALLEA), asutatud 1994 (Eesti TA kuulub ALLEAsse samast ajast), ühendab Euroopa riikide akadeemiaid. Eesmärk: akadeemiatevaheline teabe- ja kogemustevahetus teaduse tipptaseme ja kõrgete eetikastandardite saavutamiseks, teadusstrateegia ja -poliitika küsimuste sõltumatu käsitlemine Euroopa tasandil.

Akadeemia asepresident Jüri Engelbrecht juhtis ALLEAd presidendina aastatel 2006-2011.

•    Rahvusvaheline Akadeemiate Liit (Union Académique International, UAI), asutatud 1919, ühendab humanitaar- ja sotsiaalteadustega tegelevaid akadeemiaid üle maailma eesmärgiga arendada ühisuuringuid (sh ühisprojekte) ja soodustada uurimistulemuste publitseerimist. Eesti TA sai liikmeks 1998. Eestit esindab akadeemik Jaan Undusk.

•   Euroopa Teadusfond (European Science Foundation, ESF), asutatud 1974, ühendab Euroopa riikide teadusinstitutsioone. Koordineerib teaduslikku koostööd Euroopa tasemel, toetab interdistsiplinaarseid uuringuid ja eesliiniteadust.

Eestis oli 2000-2011 kaks liikmesorganisatsiooni: Eesti Teaduste Akadeemia ja SA Eesti Teadusfond. Alates 2012 Akadeemia ESFi ei kuulu. Jätkuvalt on Akadeemia tegev Euroopa Mereteaduste Komitee (European Marine Board) ja Euroopa Polaarnõukogu (European Polar Board) töös.

•   Euroopa Akadeemiate Teadusnõukogu (European Academies’ Science Advisory Council, EASAC), asutatud 2001, koosneb Euroopa Liidu maade akadeemiate poolt määratud individuaalliikmetest. Eesti sai liikmeks 2004. Eesmärk: akadeemiate ühendatud kompetentsiga nõustada EL tipporganeid ja -poliitikuid sõltumatut teaduslikku ekspertiisi vajavate otsuste tegemisel. Eesti TA esindaja: peasekretär Jaak Järv. Akadeemik Tarmo Soomere kuulub EASAC keskkonnakomisjoni, akadeemik Enn Lust energiakomisjoni..


2015. aastal koostatud ülevaadet akadeemia tegevusest rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide töös, samuti rahvuskomiteede kui vastavate kontaktorganite tegevusest, vt siin.

Veel rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide linke:
Academia Europaea: http://www.acadeuro.org/
UNESCO: http://portal.unesco.org