Liikmed

(tähestikuliselt)

Jaan Aru, järeldoktor, Berliini Humboldti Ülikool
PhD: Max Plancki Aju-uuringute instituut, psühholoogia ja ajuteadus, "Distilling the neural correlates of conscious perception,"  2014.
Uurimisvaldkond: ajuteadus, tehisintellekt
Missioon ENTAs: Teaduse ja teadusliku mõtteviisi populariseerimine ühiskonnas. Tahan eriti noortele näidata, et teadlased on inimestena päris vahvad ja teevad huvitavaid asju. Samuti olen alati valmis vastama kõigi Eesti noorte teadlaste päringutele teaduses hakkamasaamise kohta.
jaan.aru@gmail.com

Juhan Aru, järeldoktor, ETH Zürich
PhD: ENS Lyon, matemaatika, "Gaussi vaba välja geomeetria ühes SLE protsesside ja KPZ seosega" 2015
Uurimisvaldkond: juhuslik geomeetria, stohhastilised protsessid
Missioon ENTAs: Tahaksin kaasa aidata sellele, et meie terviku panus oleks suurem individuaalsete osade summast. Loodan, et meie erinevad taustad ja erinevad mõtteviisid aitavad värskelt läheneda küsimustele teaduse ja teadlaste olemusest ning rollist nii oma töölaua taga kui ühiskonnas laiemalt.
juhan.aru@cantab.net

Anastasiya Astapova, eesti ja võrdleva rahvaluule teadur, Tartu Ülikool
PhD: Tartu Ülikool, folkloristika, "Ei see ega teine: Valgevene määratlemine poliitilises folklooris" 2015
Vene Teaduste Akadeemia, filoloogia, "Üliõpilaste anekdoodid: süžeed ja žanrid,” 2016
Uurimisvaldkond: huumor, poliitiline folkloor, rahvuslus, migratsioon, lõimumine
Missioon ENTAs: tuua akadeemilist ja avalikku tähelepanu teemadele, mis on Eesti ühiskonnas olulised: keele- ja integratsioonipoliitikale ning sellele, kuidas need igapäevaselt töötavad; panustada Eesti teaduse maine tõstmisse nii avalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.
anastasiya.astapova@ut.ee
 
Helen Eenmaa-Dimitrieva, infotehnoloogiaõiguse teadur, Tartu Ülikooli õigusteaduskond
JSD (õigusteaduste doktor): Yale Ülikool, õigusteadused, “The Principle of Corrective Justice: Problems of Dependency and Emptiness” 2013
Uurimisvaldkond: tehnoloogiaõigus, õigusfilosoofia, õigusökonoomika
Missioon ENTAs: Aitan teadusel ja ühiskonnal areneda käsikäes. Aitan kujundada maailmapilti, mis arvestab õigusteaduse ja filosoofia valdkonna edusammude ja tõdedega.
helen.eenmaa@ut.ee
 
Peeter Espak, vanemteadur, Tartu Ülikool
PhD: Tartu Ülikool, usuteaduskond, "Jumal Enki sumeri kuninglikus ideoloogias ja mütoloogias" 2010
Uurimisvaldkond: Lähis-Ida usundilugu, mütoloogia ja ajalugu; võrdlev usundilugu ja mütoloogia;  Lähis-Ida sõjalised ideoloogiad ja nende kujunemislugu, ajalooliste protsesside peegeldused tänapäevas.
Missioon ENTAs: Eesti teadusega seonduvate kitsaskohtade kajastamine ühiskondlikus arutelus.
 
Maarja Grossberg, vanemteadur, Tallinna Tehnikaülikool
PhD: Tallinna Tehnikaülikool, loodus- ja täppisteadused, "Päikesepatareides kasutatavate mitmikpooljuhtühendite optilised omadused" 2010
Uurimisvaldkond: pooljuhtmaterjalide füüsika, optoelektroonika, optiline spektroskoopia, defektstruktuuri uuringud, päikesepatareid.
Missioon ENTAs: Minu missioon ENTAs on teha noorteadlaste hääl ühiskonnas kuuldavamaks ning suurendada noorteadlaste kui teaduse tuleviku kaasamist teaduspoliitika kujundamisse. Teiseks populariseerida teaduspõhist lähenemist.
 
Els Heinsalu, vanemteadur, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
PhD: Tartu Ülikool, teoreetiline füüsika, "Normaalne ning anomaalselt aeglane difusioon välistes väljades" 2008
Uurimisvaldkond: stohhastilised protsessid, difusiooniprotsessid, komplekssüsteemid (ökoloogiast inspireeritud mudelid, keelte dünaamika, majandusfüüsika)
Missioon ENTAs: ENTAsse kuulumine on võimalus osaleda teadust ning ühiskonda puudutavate teemade püstitamisel, arutlustel ja lahenduste otsimisel. Võimalus koos teiste noorte teadlastega mõtelda, millises Eestis tahaksime elada ja teadust teha ning mida meie selle jaoks teha saaksime. Usun, et ENTA on ka võimalus interdistsiplinaarse teaduse edendamiseks ning Eesti noorte teadlaste töö tutvustamiseks üldsusele ja eeskätt noortele.
 
Mario Kadastik, vanemteadur /teadusdirektor, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
PhD: Tallinna Tehnikaülikool, osakestefüüsika, “Kahekordse laenguga Higgs bosoni lagunemiste analüüs ja selle mõju neutriinofüüsikale” 2008
Uurimisvaldkond: eksperimentaalne osakestefüüsika
Mission ENTAs: Minu peamiseks missiooniks on tagada teadlastele ja järelkasvule  parim võimalik keskkond, et Eesti saaks reaalselt liikuda edasi teadmistepõhisema ühiskonna suunas. Selles valguses võtan aktiivselt osa teaduspoliitika kujundamisest ning üritan seda just teha tipptasemel teaduse ja õppe võimaluste valguses, rahvusvahelistes uurimiskeskustes. Samuti edendada koostööd, teadusasutuste ja eraettevõtluse vahel ning leida võimalusi luua kogu ühiskonnale suuremat lisandväärtust tõstes erasektori TA võimekust ning arusaama miks see oluline on
mario.kadastik@kbfi.ee
 
Kristo Karjust, dotsent, Tallinna Tehnikaülikool, mehaanikateaduskond, tootmistehnika õppetool, mehaanika ja tööstustehnika instituudi direktor
PhD: Tallinna Tehnikaülikool, masina ja aparaadiehitus, "Suurekabariidiliste plastdetailide integreeritud tootearenduse metoodika ja valmistustehnoloogiad" 2008
Uurimisvaldkond: loodusteadused ja tehnika; tootmistehnika ja tootmisjuhtimine; tootmistehnoloogia; tootmise optimeerimine, monitooring ja prognoosimine; toodete ja tootmisprotsesside kiire teostamise teooria ja metodoloogia 
Missioon ENTAs: Populariseerida rakendusteadust (inseneriteadust). Parandada noorteadlaste rahastuse küsimusi.
 
Karin Kogermann, dotsent, vanemteadur, Tartu Ülikool
PhD: Helsingi Ülikool, farmaatsia, "Tahke aine muutuste uurimine dehüdratatsiooni ajal: uued arusaamad kasutades võnkespektroskoopiat ja mitmemuutuja analüüsi" 2008
Uurimisvaldkond: raviaine tahke faas, raviaine-abiaine interaktsioonid, protsessi-aegne analüütiline tehnoloogia, nanopreparaatide/nanokandursüsteemide disain ja valmistamine, antimikroobsed ravimkandursüsteemid, bakteriaalsed (haava)infektsioonid, antibakteriaalsete ainete toimemehhanismid
Missioon ENTAs: Aidata kaasa teaduse populariseerimisele Eestis, tutvustada farmaatsiat kui teadust ühiskonnas ja aidata kaasa noorte teadlaste enesearendamisvõimaluste ja omavahelise koostöö parandamisele.
 
Heisi Kurig, teadur, Tartu Ülikool Eesti teadusinfosüsteemi profiil
PhD:Tartu Ülikool, keemia, "Ioonsetel vedelikel baseeruvad elektrilise kaksikkihi kondensaatorid" 2011
Uurimisvaldkond: elektrokeemia, füüsikaline keemia, energia salvestamine, gaaside sorptsioon, vesinik, neutronhajumismeetodid
Missioon ENTAs: Minu jaoks tähendab ENTA-sse kuulumine võimalust lüüa aktiivselt kaasa Eesti ühiskonna arengus, lähtudes teaduspõhistest faktidest. Üheks peamiseks ENTA rollidest näen Eesti noorte teadlaste hääle kuuldavaks tegemist ja teaduse mõju kasvatamist erinevates ühiskondlikes otsustusprotsessides.
 
Kajar Köster, akadeemia teadur, Helsingi Ülikool
PhD: Eesti Maaülikool, metsandus, "Elusa ja surnud puidu biomassi dünaamika tormijärgses metsa ökosüsteemis" 2009
Uurimisvaldkond: metsade häiringuökoloogia, kasvuhoonegaaside emissioonid, süsiniku dünaamika, metsapõlengu ökoloogia, boreaalsed ja arktilised ökosüsteemid, põhjapõder ja kliimamuutused
Missioon ENTAs: ETNAsse kuulumine võimaldab paremini teadvustada ühiskonnale noorteadlaste muresid teadusrahastuse valdkonnas (konkureeritakse ala tipptegijatega, samas kui endal ei pruugi olla veel piisavat teaduspagasit). Eesmärgiks on populariseerida loodusteaduseid, propageerides teaduslike meetodite kasutamist. Samuti pean oluliseks luua võimalused sidemete säilimiseks koduülikooli (kus on kaitstud doktorikraad) ja välismaale tööle asunud noorteadlase vahel. 
Eesti teadusinfosüsteemi profiil

Rainer Küngas, juhtiv arendusinsener, Haldor Topsoe A/S
PhD: Pennsylvania Ülikool, keemiatehnika, "Infiltreerimise meetodil valmistatud tahkeoksiidkütuseelementide katoodide võimsusomadusi ja ajalist stabiilsust mõjutavad tegurid" 2012
Uurimisvaldkonnad: heterogeenne katalüüs, tahkiste elektrokeemia, kütuseelemendid, elektrolüüserid, patareimaterjalid, keraamiliste materjalide töötlemine, katseplaneerimise statistiliste meetodite rakendamine tööstuslikes protsessides
Missioon ENTAs: Näidata, et ka ettevõttes töötades on võimalik kõrgetasemelist teadust teha. Populariseerida ettevõtetes töötamist kui reaalset karjäärialternatiivi Eesti noorte teadlaste ja doktorantide seas. Tihendada koostööd noorte teadlaste ja ettevõtete vahel.
 
Äli Leijen, õpetajahariduse professor, Tartu Ülikool
PhD: Utrechti Ülikool (Holland), haridusteadus, "Reflekteeriv tantsija: IKT tugi praktilises õppes” 2008 
Uurimisvaldkond: õpetaja professionaalne areng, reflektsiooni käsitlused hariduses ja reflektsiooniprotsesside toetamine, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamine õpetamise ja õppimise toetamiseks, doktoriõppe efektiivsust mõjutavad tegurid 
Missioon ENTAs: Soovin ENTA liikmena doktorantide ja noorteadlaste seisukohti ühiskonnas enam esindada. Doktoriõppe arendamises ja noorteadlaste rahastus- ja karjäärivõimaluste avardamises kaasa rääkida. 

Innar Liiv, dotsent, Tallinna Tehnikaülikool 
PhD: Tallinna Tehnikaülikool, informaatika, "Mustrite avastamine, kasutades järjestamist ning maatriksi ümberkorrastamist: unifitseeritud vaade, edasiarendused ning rakendus ladude juhtimises" 2008 
Uurimisvaldkond: e-valitsemine ja andmeteadus, arvutuslik sotsiaalteadus, informatsiooni visualiseerimine ning andmekaeve tehnosiire tööstus- ja avaliku sektori rakendustesse.
Missioon ENTAs: Tuleviku töö, ametite ja teadlaste temaatika tõstatamine; suurandmete-põhise poliitikakujundamise toetamine; teadustulemuste siire tööstuslikesse ja avaliku sektori rakendustesse; ettevõtlus.
 
Heli Lukner, vanemteadur, Tartu Ülikool; arendusprojektide juht, Milrem AS
PhD: Tartu Ülikool, füüsika "Ülevalgusekiirusega levivad lokaliseeritud laineväljad" 2010
Uurimisvaldkond: laineoptika, ülilaiaribaliste valgusväljade ajalis-ruumiline vormimine ja mõõtmine
Missioon ENTAs: Soovin anda panuse Eesti teaduse, kõrghariduse ja teadmiste põhisele majanduse ökosüsteemi arengusse, jätkusuutlikkusse ning pikaajalise kandva visiooni välja töötamisse. 30-40 aastat erialast karjääri on ühteaegu vastutus ja võimalus maailma uueks ning paremaks paigaks luua
heli.lukner@ut.ee
 
Lili Milani, vanemteadur, Tartu Ülikool
PhD: Uppsala Ülikool (Rootsi), molekulaarne meditsiin, "Geenide avaldumine vähirakkudes: splaissing, alleelspetsiifiline avaldumine ja DNA metülatsioon" 2009
Uurimisvaldkond: inimese geneetika, haiguste geneetika, farmakogeneetika, epigeneetika 
Missioon ENTAs: Soovin ENTA liikmena inspireerida tulevasi teadlasi, hoolitseda Eesti noorte teadlaste karjäärivõimaluste ja võrgustike loomise eest ning panustada asjatu bürokraatia vähendamise suunas!
 
Kerli Mõtus, dotsent, Eesti Maaülikool
PhD: Eesti Maaülikool, veterinaarepidemioloogia, "Veiste herpesviirus 1 nakkuse epidemioloogia, mõju karja tervisele ja tõrje Eesti piimaveise karjades" 2012
Uurimisvaldkond: veterinaarepidemioloogia, piima- ja lihaveised, hukkumine, eutanaasia, riskitegurid ja põhjused
Missioon ENTAs: Kaasa rääkida noorteadlastele olulistes küsimustes (rahastus, karjääri kujundamine, teaduse populariseerimine ja ühiskonnaga jagamine jne)
 
Eva Näripea, vanemteadur, Eesti Kunstiakadeemia
PhD: Eesti Kunstiakadeemia, kunstiteadus, "Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond)" 2011
Uurimisvaldkond: filmiteadus
 
Kärt Ojavee, vanemteadur, Eesti Kunstiakadeemia 
PhD: Eesti Kunstiakadeemia, kunst ja disain, "Nutitekstiilid interjööris" 2013
Uurimisvaldkond: kõrgtehnoloogilised kangad, interaktiivsed ruumitekstiilid, disain,  tööstusdisain, tekstiilitehnoloogiad
Missioon ENTAs: esindada loometööpõhise uurimistööga tegelevate disainerite ja kunstnike huve. Tulevikus soovin kaasa aidata valdkondadevahelise koostöö võimaluste leidmisele ja ellu viimisele. 

Ester Oras, vanemteadur, Tartu Ülikool
PhD: Cambridge'i Ülikool (UK), arheoloogia, "Peitvarade peitmispraktikad Läänemere idakaldal 1. - 9. sajandil pKr" 2014
Uurimisvaldkond: laboratoorne arheoloogia, analüütiline keemia, orgaanilised jäägianalüüsid, muinasaegne toitumine, muinasaegsed migratsiooniuuringud, dateerimine
Missioon ENTAs: Multidistsplinaarsed uuringud, noorteadlaste roll akadeemias ja ühiskonnas, rahastamisküsimused
 
Gert Preegel, teadur, Tallinna Tehnikaülikool
PhD: Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, “Tsüklopentaan-1,2-diooni ja tsüklopent-2-een-1-ooni asümmeetrilised organokatalüütilised reaktsioonid” 2016
Uurimisvaldkond: orgaaniline keemia, tööstuskeemia
Missioon ENTAs: Noorte teadlaste karjäärivõimaluste parandamine, tõenduspõhise maailmvaate rakendamine ühiskonnas

Priit Purge, teadur, Tartu Ülikool
PhD: Tartu Ülikool, sporditeadused, "Sõudjate aastase treeningtsükli kompleksne hindamine kasutades erinevaid psühholoogilisi, funktsionaalseid ja vere biokeemilisi markereid" 2006
Uurimisvaldkond: terviseuuringud, spordiuuringud, 
Missioon ENTAs: Aidata kaasa teaduse populariseerimisele ja noortele teadlastele oma ideede realiseerimise võimaluste leidmisel.
 
Marju Raju, teadur, Eesti Muusika ja Teatriakadeemia; teadusnõunik, Sotsiaalministeerium.
PhD: Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, muusikateadus, "Mõningaid aspekte Eesti laste laulmise arengust, ise laulude loomisest ja lemmiklauludest" 2015
Uurimisvaldkond: muusikapsühholoogia, beebide ja väikelaste laulmise areng
Missioon ENTAs: ENTA liikmena soovin edendada noorte teadlaste positsiooni ühiskonnas ja propageerida teaduslikku mõtteviisi
 
Ringa Raudla, riigi rahanduse ja valitsemise professor, Tallinna Tehnikaülikool
PhD: Erfurdi Ülikool, majandusteadus, "Põhiseadus, riigi rahandus ja üleminekuriigid" 2009
Uurimisvaldkond: riigi rahandus, eelarvestamine, avaliku sektori finantsjuhtimine, haldusjuhtimise reformid, fiskaalpoliitika, institutsiooniökonoomika
Missioon ENTAs: Minu eesmärkideks ENTAs on aidata kaasa majandus- ja riigiteaduslike diskussioonide edendamisele Eesti ühiskonnas, panustada tõenduspõhise otsustusprotsessi arendamisse avalikus sektoris ning tegeleda teaduse rahastuse teemadega.
 
Tuul Sepp, järeldoktor, Arizona Osariigi Ülikool
PhD: Tartu Ülikool, loomaökoloogia, "Rohevintide hematoloogilised tervisenäitajad: individuaalse varieeruvuse põhjused ja vastused immuunsüsteemi manipuleerimisele" 2012
Uurimisvaldkond: loomaökoloogia, loomafüsioloogia, evolutsioonibioloogia, linnastumise ökoloogia, vananemine looduses
Missioon ENTAs: Teaduse populariseerimise populariseerimine teadlaste seas, lastega noorteadlaste võimaluste parandamine.
 
Andra Siibak, meediauuringute professor, Tartu Ülikool
PhD: Tartu Ülikool, meedia ja kommunikatsioon, "Eesti 'digitaalse põlvkonna' enesepresentatsioon"  2009
Uurimisvaldkond: internetikasutus, sotsiaalmeedia, auditooriumid, privaatsus, põlvkonnad, digitaalne kirjaoskus, internetikasutuse vahendamine 
Missioon ENTAs: Oma missiooniks ENTAs pean teaduskommunikatsiooni arendamist, konkreetsemalt teaduse populariseerimist. Tahan seista hea selle eest, et (noor)teadlastel oleks võimalik omandada täiendavaid teadmisi sellest, kuidas kommunikeerida enda teadustulemusi arusaadavalt, paeluvalt ning täpselt väga erinevatele sihtauditooriumitele ning erinevaid meediume kasutades. Samuti pean oluliseks, et (noor)teadlastel oleks võimalik omandatut koheselt ka praktiseerida.    
 
Leho Tedersoo, vanemteadur, Tartu Ülikool
PhD: Tartu Ülikool, botaanika ja mükoloogia, "Ektomükoriisaseente elurikkus ja kooslused Eestis, Seishellidel ja Austraalias" 2007
Uurimisvaldkond: mükoloogia, ökoloogia, elurikkus, metagenoomika, mulla-eukarüoodid
Missioon ENTAs: Loodan parandada noorte teadlaste ja doktorantide rahastamist ning lihtsustada aruandlust 

Elmo Tempel, vanemteadur, Tartu Observatoorium; järeldoktor, Leibnizi Astrofüüsika Instituut Potsdamis
PhD: Tartu Ülikool, astrofüüsika, "Galaktikate evolutsiooni mõistmine nende heledusfunktsiooni abil" 2011
Uurimisvaldkond: astronoomia, galaktikate füüsika, kosmoloogia, astro-statistika
Missioon ENTAs: Võimalus muuta maailm selliseks, kus ise elada soovime. Edendada interdistsiplinaarset uurimistööd.
 
Katrin Tiidenberg, sotsiaalmeedia ja visuaalkultuuri dotsent, Tallinna Ülikool; järeldoktor, Aarhus Ülikool
PhD: Tallinna Ülikool, sotsioloogia, "Piltide jagamine, identiteediloome ja tähenduslikud suhted – kuidas mõista selfipraktikaid?" 2015
Uurimisvaldkond: sotsiaalmeedia, visuaalkultuur ja visuaalne eneseesitlus, fotograafia sotsiaalmeedias, selfied, normid ja normatiivsus, identiteet, digitaalsed uurimismeetodid ja uurimiseetika
Missioon ENTAs: Esindada ja edendada sotsiaalteadusi ning internetiuuringuid ning noorte sotsiaalteadlaste ja internetiuurijate huve ENTAs ja laiemates Eesti teaduskeskusteludes. Panustada mõtlemispõhise ühiskonna arengusse ning kriitilise kultuurilise kirjaoskuse arengusse eriti selles, mis puudutab digitaalset ja võrgutehnoloogiast vahendatud suhtlust.
 
Aare Tool, muusikateooria lektor, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
PhD: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, muusikateadus, "Piiratud transponeeritavusega heliread ja vorm Eduard Oja muusikas" 2016
Uurimisvaldkond: muusikateooria, muusikaanalüüs, Eesti muusika
Missioon ENTAs: Humanitaarteadlaste osalemine ENTA-s aitab kaasa sellele, et paremini teadvustada eri teadusvaldkondade sidemeid ja koostöövõimalusi.

Hannes Tõnisson, vanemteadur, rannikute töörühm, ökoloogia keskus, Tallinna Ülikool 
PhD: Tallinna Ülikool, ökoloogia (rannikute geoloogia), "Kruusa-veeristikurandlates esinevate maasäärte areng muutuva tormisuse ja meretasemete tingimustes" 2008
Uurimisvaldkond: rannaprotsessid, randade evolutsioon minevikus ja tänapäeval, geofüüsikaliste meetodite rakendamine rannaprotsesside uuringutes.
Missioon ENTAs: Sooviksin edendada noorte teadlaste ja ettevõtjate vahelist koostööd, muuta olukorda kus noore teadlase peamiseks ja pea ainsaks väljundiks on ülikoolis töötamise jätkamine.
 
Hendrik Voll, professor, Tallinna Tehnikaülikool
PhD: Chalmersi Tehnikaülikool, ehitus, "Jahutuskoormus ja päevavalgus kontorihoonetes. Akna kavandamise mõju" 2008
Uurimisvaldkond: sisekliima, küte, ventilatsioon, jahutus, päevavalgus, hoonete energiatõhusus, päikesekiirgus
Missioon ENTAs: Tehnikaalase teaduse edendamine ja populariseerimine.